Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2003

Artförluster påverkar ekosystemens funktion

Förlust eller utdöende av arter kan drastiskt påverka ett ekosystems förmåga att fungera. Det är slutsatsen av den avhandling som Micael Jonsson, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, försvarar den 5 december.

Konklusionen, som till viss del skiljer sig från tidigare forskning, är ett resultat av studier gjorda på flera arter ryggradslösa djur i rinnande vatten. Genom att ändra artantalet och samtidigt mäta förändringar i, för vattendrag, viktiga processer kunde effekter av artförlust undersökas.

I de flesta fallen var resultaten kraftigt negativa. Det vill säga, om en art, eller flera arter, försvann förminskades processhastigheten. Följderna av en sådan förminskad effektivitet kan leda till att ekosystem får en försämrad funktion. Fungerande ekosystem är viktiga för att upprätthålla biologisk mångfald och därigenom bidra med “tjänster” som rent vatten, ren luft, rekreation (turism) och näring (föda).

Tidigare har man trott att många arter uppfyller samma ekologiska funktion. Det vill säga, att till exempel en art som äter löv inte skiljer sig betydligt från andra lövätande arter. Därför skulle inte en arts utdöende påverka ekosystemet nämnvärt. Resultat från studier i denna avhandling visar dock att arter som kan verka vara i stort sett ekologiskt identiska skiljer sig så pass mycket att om någon art försvinner påverkar det ekosystemet. Detta beror på att konkurrensen om föda och utrymme oftast är högre inom en art än mellan arter. En individ i ett artrikt ekosystem stöter relativt sällan på en individ av samma art och upplever därför låg konkurrens. Detta leder till att den mer ostört kan söka föda, äta och växa. Om en art försvinner ökar konkurrensen eftersom sannolikheten att en individ träffar på en annan av samma art ökar. Vissa arter uppvisar också positiva interaktioner på så sätt att en art kan underlätta för en annan art genom att, till exempel, göra föda mer tillgänglig. Om en art i ett sådant positivt förhållande försvinner kan det resultera i stora, negativa effekter på såväl processer inom som funktion av ekosystem.

Idag dör arter ut i snabbare takt än någonsin tidigare. De mest dramatiska uppskattningarna tyder på att så många som 150 arter per dag kan dö ut- de flesta som följd av människans utnyttjande av naturen. Hur detta påverkar kvarvarande arter och i det långa loppet människan är inte känt. De senaste tio åren har en intensiv ekologisk forskning bedrivits för att hitta generella effekter av artförlusterna i ekosystemens funktion. Trots att framsteg har gjorts har resultaten varit varierande och man har därför ännu inte funnit några entydiga svar.

Resultaten i denna avhandling visar dock att i många fall, och under vissa förutsättningar, kan förlust av arter ha negativa konsekvenser för hur ett ekosystem fungerar.

Fredagen den 5 december försvarar Micael Jonsson, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Investigations of species richness effects on ecosystem functioning using stream-living macroinvertebrates as model organisms.
Svensk titel: Undersökningar av artrikedomseffekter på ekosystemfunktion med strömlevande makroevertebrater som modellorganismer.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora Hörsalen, KBC.
Opponent är Professor Jan Bengtsson, institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala.

Kontaktinformation
Micael Jonsson nås på:
Institutionen för ekologi och geovetenskap
Tel: 070-643 22 67
E-post:micael.jonsson@eg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera