Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2003

Nya utmaningar för tillverkare av kylskåpÅtervinningskrav fastställda av EU

EU har i det så kallade WEEE-direktivet fastställt nya återvinningskrav för elektriska och elektroniska produkter. I en studie av kylskåp som gjorts av CIT Ekologik AB, Chalmers Industriteknik, konstateras att direktivets krav på materialåtervinning inte kan uppfyllas med de vanliga fragmenteringsanläggningar som vi har i Sverige idag.

CIT Ekologik AB har på uppdrag av Stiftelsen Svenskt Kretslopp och i samarbete med Electrolux Home Products Operations genomfört en samhällsekonomisk analys av återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Syftet med studien har varit att beskriva och jämföra två funktionellt likvärdiga produkters miljömässiga och ekonomiska prestanda för att på så sätt öka kunskapen om kostnader för återvinningen.

Tillverkning av elektriska och elektroniska produkter hör till de snabbast växande branscherna i västvärldens tillverkningsindustri. I takt med ökad konsumtion ökar även avfallet. I januari 2003 introducerade EU det s.k. WEEE direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment), som innebär att producenterna blir ansvariga för att återvinna de produkter de släpper ut på marknaden. I direktivet ställs det krav på att producenterna år 2006 skall uppfylla de återvinningskrav som ställs inom respektive produktkategori.

Två produkter med samma funktion men med olika utföranden har studerats med syfte att:
· jämföra de samhällsekonomiska kostnader som uppkommer vid återvinning av produkterna,
· studera om det finns några miljömässiga skillnader mellan produkterna vid återvinning.

Studien omfattar en miljöanalys baserad på livscykelanalys (LCA), ekonomisk analys samt en samhällsekonomisk analys. Två kylskåp har studerats, med mjuka freoner (HFC) respektive kolväten (HC) som köldmedium. Kylskåpen antas samlas in från hushållen och återvinns i Sverige.

Studiens resultat visar bland annat att WEEE-direktivets krav på materialåtervinning av kylskåp:
· ej kan uppfyllas om man använder dagens vanliga fragmenteringsanläggningar
· indikerar att glas, plast och polyuretan-skum (PUR) måste återvinnas i större utsträckning än idag. Ett problem är att det är svårt att återvinna PUR idag och att det är brist på användning av tillvaratagen PUR
· kan uppfyllas om dagens anläggningar för kylskåpsfragmentering kompletteras med ny teknik
· minskar miljöbelastningen och miljökostnaderna, men ökar de företagsekonomiska kostnaderna.

CIT Ekologik AB ägs av stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT), och utför konsult- och utbildningsuppdrag samt uppdragsforskning inom miljösystemanalys. CIT Ekologik har utfört miljöuppdrag inom alla industribranscher sedan 1989. Företaget har omfattande erfarenhet av att utföra miljöanalyser på produkter och tjänster, och är internationellt välkänt för sin expertis inom området.

Kontaktinformation
Mer information:
Karin Strömberg, projektledare
Tel. 031-772 43 38
e-post: karin.stromberg@cit.chalmers.se.
http://www.ekologik.cit.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera