Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2003

Tjugo år efter den svenska modellens fall

Tjugo år efter den svenska modellen etableras en ny arbetsmarknadsregim som kännetecknas av en tilltagande europeisering. Sofia Murhem har i sin avhandling studerat utvecklingen av den så kallade svenska modellen och dess omformulering till en ny arbetsmarknadsregim.

Saltsjöbadsandan och den svenska modellen karaktäriserades av samarbete mellan fackföreningar, arbetsgivare och stat, centrala avtal, samförstånd och hög anslutningsgrad till fack- och arbetsgivarföreningar. Under 1970-talet övergick detta till en ny regim som dominerades av konflikter och en ökad decentralisering av avtal.

Sofia Murhem menar i sin avhandling att det tjugo år senare, under 1990-talet, etableras en ny regim. Denna kännetecknas av den tilltagande europeisering, främst ekonomisk, men även politisk. Hennes studier visar att mycket av det traditionella mönstret för arbetsmarknadsrelationerna finns kvar, såsom den höga anslutningsgraden till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och den i princip heltäckande kollektivavtalsanslutningen. Denna spårbundenhet, så kallad path dependence, har styrt utvecklingen av den nya regimen för arbetsmarknadsrelationer, alltså relationerna på arbetsmarknaden mellan fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, staten och andra aktörer, organisationer såväl som enskilda.

Den nya regimen har bland annat kommit till uttryck i Industriavtalet som ingicks 1997 i syfte att uppnå internationell konkurrenskraft, och i ett ökat engagemang från de fackliga organisationernas sida i fackligt arbete på europeisk nivå.
Det som huvudsakligen styrt framväxten av en den nya regimen är de förändrade förhållanden som följde den tredje industriella revolutionen, en process som började på 1970-talet. Framförallt är det den ökande internationaliseringen av ekonomin som resulterat i allt större beroende av icke-svenska aktörer.

Utvecklingen har naturligtvis inte varit problemfri. Så har exempelvis de svenska fackföreningarna inom europaarbetet visat en vilja att bevaka sina revir, varit ovilliga att delegera makt samt snarare bevakat kärnfrågor än utvecklat en strategi för vad man vill uppnå.

Författare: Sofia Murhem
Avhandlingens titel: Turning to Europe: A New Swedish Industrial Relations Regime in the 1990s
Institution: Ekonomisk-historiska institutionen
Disputationen äger rum lördag 22 november kl. 10.00 i Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala
Opponent är Niklas Bruun, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors, Finland

Kontaktinformation
Vidare information: Sofia Murhem kan nås på telefon 018-471 73 10 eller via e-post sofia.murhem@ekhist.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera