Tema

Challenging the Gender paradox

Våld mot kvinnor har fyrdubblats i en internationellt hyllad ”modellstat” för kvinnor samtidigt som maktrelationer mellan män och kvinnor börjar utmanas av en initial feministisk rörelse.

Delstaten Kerala i södra Indien. är internationellt uppmärksammad (av bla FN, Världsbanken) för att ha lyckats genomföra en välfärdsorienterad utvecklingsstrategi, vilket skapat den högsta sociala utvecklingen i Indien trots en mycket låg ekonomisk tillväxt, även kallad ”utvecklingsparadoxen”. Denna unika utveckling har varit möjlig tack vare de specifika förutsättningarna av en ansvarstagande stat och ett historiskt mycket aktivt deltagande av det civila samhället i utvecklingsprocessen. Stort globalt intresse har också givits till den väldokumenterade höga statusen av kvinnor i Kerala. Detta är den officiella historien. Det finns dock en annan historia.

Trots att kvinnor har det högsta GDI (”gender development index” utvecklat av FN), minnen från ett matrilinjärt släktskapssystem och ett historiskt deltagande i sociala rörelser (dock ingen självständig kvinnorörelse i motsats till den annars starka indiska kvinnorörelsen), är kvinnors deltagande i beslutsfattande positioner inom staten, marknaden och civil samhället minimal. Denna skillnad, markerad av hierarki och makt, definierar författaren som en gender paradox. Avhandlingens första slutsats, baserat på empiriskt material, påvisar att utbildning, hälsa och socialt välstånd för kvinnor ej automatiskt leder till ökat inflytande. Den utmanar således etablerade antaganden inom gender- och utvecklingsforskning. Avhandlingens fallstudie bidrar vidare till ny teoribildning kring empowerment och kollektivt handlande.

Under de senaste tio åren har denna sk. ”modellstat” genomgått en mångdimensionell kris som bla. har utryckt sig i en hög arbetslöshet (mest ökande bland kvinnor), politisk och ekonomisk stagnation, samt ett ökat våld i samhället. Under de senaste fem åren har våld mot kvinnor fyrdubblats, i synnerhet sexuellt våld. Antalet självmord är tre gånger högre i Kerala än nationellt. Detta står i skarp kontrast till den ”officiella bilden” av kvinnors höga status.

Sedan mitten av 1990-talet har en politisering av genderparadoxen och det ökade våldet mot kvinnor påbörjats i Kerala. Ett feministiskt nätverk av kvinnogrupper ”Sthree Vedi” har utvecklats som artikulerar och politiserar den ”andra historien” om kvinnors situation i Kerala. Avhandlingen visar på hur Sthree Vedi genom kvinnors kollektiva handlande utmanar den dominerade samhälleliga diskursen baserad på en klassanalys. Avhandlingen visar också på hur de etablerade marxistiska kvinnogrupperna och politiska partierna ifrågasätts av Sthree Vedi utifrån att de inte löst ”the woman’s question”, samt att kommunist partierna har minimal representation av kvinnor i beslutfattande organ, dock utgör den stora massan kvinnor i vänsterns kvinnorörelser en rejäl ”votebank” för partierna. Ett nytt politiskt utrymme för kvinnor att bli medvetna om sina egna specifika intressen och identiteter har skapats genom det feministiska nätverket. Därmed ökar möjligheten för ett mer jämlikt deltagande i beslutsprocesser inom staten, marknaden och civila samhället. Nätverket argumenterar för nödvändigheten av att integrera ett genderperspektiv i utvecklingsplanering för att erhålla substantiell jämlikhet och för att komma bortom dagens utvecklingskris i Kerala. Detta är i synnerhet viktigt då delstaten nu genomgår en massiv och lyckad decentraliseringsprocess, där tio procent av budgeten allokerats till kvinnoprojekt.

Avhandlingens titel: Challenging the Gender paradox. Women´s Collective Agency in the Transformation of Kerala Politics
Avhandlingsförfattare: Monica Erwér, tel. 031-42 26 33 (bost.), 031-773 43 11 (arb.)
e-post: M.Erwer@padridu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Gita Sen, Bangalore
Tid och plats för disputation: Fredagen den 30 oktober 2003 kl. 15-17, sal 120, institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Brogatan 4, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel.: +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Challenging the Gender paradox

 lästid ~ 3 min