Tema

Arbetsgivare – en nyckelfaktor vid arbetsmarknadsutbildningar?

Arbetsgivare har ofta varit med i såväl planering som genomförandet av arbetsmarknadsutbildningar där många deltagare lyckats få jobb efter avslutad utbildning. Arbetsgivare är inte lika delaktiga i utbildningar där få fått jobb.

Regeringen införde 1999 ett mål om att 70 procent av deltagarna i en arbetsmarknadsutbildning ska ha ett arbete 90 dagar efter avslutad utbildning. Utbildningar med hög måluppfyllelse kännetecknas av att arbetsgivare funnits med på idéstadiet och dragit upp riktlinjerna för kursen; de är dessutom i högre grad riktade mot yrken där det enligt Ams bristprognoser råder brist på arbetskraft. Utbildningar med låg måluppfyllelse är mer orienterade mot de arbetssökandes kunskapsbehov, än arbetsgivarnas efterfrågan.

Skillnad i deltagargrupperna
Utbildningar med hög måluppfyllelse har fler tester och intervjuer av de sökande innan de antas till utbildningen. Arbetsgivare är också ofta med och deltar i urvalet av elever i kurser med hög måluppfyllelse. Deltagare i dessa utbildningar står också närmare arbetsmarknaden innan de börjar en kurs, än deltagare i kurser med låg måluppfyllelse. Dels är andelen utomnordiska medborgare, arbetshandikappade och lågutbildade lägre, dels har de i högre utsträckning kontakt med arbetsgivare genom t ex tim- eller deltidsanställning.

Detta för oss över till ett av 70-procentsmålets problem. Vid mätningen av måluppfyllelsen tas ingen hänsyn till vilken arbetsmarknadssituation deltagarna hade innan utbildningen. Därmed kan man inte säkert säga om situationen verkligen har förbättrats även om måluppfyllelsen är god. En person som hade en deltidsanställning innan utbildningen, men bara en timanställning efter avslutad kurs räknas som ett lyckat utfall trots att hon kanske arbetar mindre. I rapporten rekommenderas att den nuvarande mätningen av målet kompletteras med mer information.

Bakgrund och metod
Arbetsmarknadsutbildningar har länge varit de mest omfattande programmen i Ams regi, med t ex 82 000 deltagare under år 2000 till en kostnad av nästan 3 miljarder kronor. I rapporten undersöks 17 utbildningar som genomfördes under år 2000: nio med mycket god måluppfyllelse och åtta som ligger långt ifrån målet. Det är, således från denna studie, svårt att uttala sig om arbetsmarknadsutbildningar i Sverige i stort, eftersom undersökningen baseras på ett litet urval av kurser i syfte att ”gå på djupet”.

IFAU-rapporten ”Vikten av arbetsgivarkontakter: en studie av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen i ljuset av 70-procentsmålet”, är skriven av Sara Martinson och Martin Lundin.

Kontaktinformation
Vill du veta mer? Kontakta Martin Lundin på telefon 018 – 471 70 82 (onsdagen den 22 oktober) eller via e-post martin.lundin@statsvet.uu.se.

Arbetsgivare – en nyckelfaktor vid arbetsmarknadsutbildningar?

 lästid ~ 2 min