Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2003

Nya rön om sjuka hus-sjukan

Jerker, Fick, Umeå universitet, visar i sin avhandling att kemiska reaktioner i inomhusluften förekommer i större utsträckning än man tidigare trott. Luftfuktigheten och typ av ventilationssystem visade sig påverka både hur mycket och vad som bildas.

Trots att begreppen “sjuka hus” och “sjuka hus-sjukan” har rönt mycket uppmärksamhet de senaste 30 åren och trots många undersökningar och forskningsrapporter är de bakomliggande orsakerna fortfarande inte helt klarlagda. Man har visat att “sjuka hus-sjukan”, ett samlingsnamn för ett stort antal symptom som uppkommer och förvärras av att vistas i sjuka hus, troligtvis uppkommer på grund av en mängd olika faktorer, till exempel kemiska ämnen och partiklar i luften, elektromagnetiska fält, stress

Förekomsten av kemiska ämnen i inomhusluften är den faktor som antagits bidra mest till besvären och det är också inom detta område som det har forskats mest. Flera forskare har föreslagit att de kemiska ämnena som finns i luften skulle kunna reagera med varandra och bilda nya mer irriterande ämnen, ämnen som man i dagsläget inte har studerat. Jerker Fick har i sin avhandling studerat sådana kemiska reaktioner och visar att de inte bara förekommer utan att de också sker i mycket större utsträckning än vad man tidigare trott.

De kemiska reaktioner som studerats i denna avhandling är de mellan olika terpener och ozon. Terpener är kemiska ämnen som avges från främst tall och gran (både växande träd och träprodukter som möbler och byggnadsmaterial) och som används flitigt som luktämnen i rengöringsprodukter. De finns därför också ofta i höga halter i inomhusluften. Terpener reagerar lätt med ozon. Ozon, som är en mycket reaktiv gas, finns i låga halter nära markytan. Ozonhalterna, främst i städerna, har ökat markant de senaste 100 årenpå grund av mänsklig påverkan, till exempel utsläpp från fordon. Reaktionen mellan terpener och ozon har använts som en modellreaktion för att förstå vad som händer med liknande kemiska föreningar i inomhusluften.

En metod för att kunna ta prov på reaktiva kemiska ämnen utvecklades först. Denna metod förbättrade kvalitén på provtagningen och rekommenderas därför vid provtagning av känsliga kemikalier i närvaro av ozon. Reaktionerna mellan terpener och ozon studerades både i laboratorieförsök och i en riktig ventilationskanal.

I avhandlingen presenteras vilka produkter som bildas och hur reaktionen mellan terpener och ozon påverkas av luftfuktighet, ytor och typ av ventilationssystem. Luftfuktigheten påverkar inte bara mängden terpen som reagerar utan har också stort inflytande på vilka produkter som bildas. Större yta i ventilationskanalen visade sig öka reaktiviteten. Försöken visade också att terpener reagerade mycket mer med ozon i ett riktigt ventilationssystem än i laboratorieexperiment och teoretiska beräkningar. Beräkningar visar att dereagerade 3-13 gånger mer i ventilationssystemet än man tidigare trott vilket betyder att man i nuläget underskattar problemet markant.

Fredagen den 3 oktober försvarar Jerker Fick, kemiska institutionen, miljökemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Chemical reactions in ventilation systems – Ozonolysis of monoterpenes. Svensk titel: Kemiska reaktioner i ventilationssystem. – Ozonolys av monoterpener.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är Dr. Charles Weschler, Department of Environmental and Community Medicine, University of Medicine and Dentistry of New Yersey, Robert Wood Johnson Medical School, New Jersey, USA.

Kontaktinformation
Jerker Fick är född och uppvuxen i Habo, Västergötland, men är umebo sedan 1997.

Jerker Fick nås på:
Tel: 090-786 55 74
E-post: jerker.fick@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera