Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2003

Miljögifter från soptippar orsakar fortplantningsstörningar på fisk

I dagens samhälle används stora mängder kemikalier, de, liksom det mesta som produceras återfinns i våra soptippar. Vatten som rinner genom tippen kan tvätta ur många giftiga kemikalier och bildar ett lakvatten. Trots att det i Sverige finns totalt ca 6 000 soptippar med en oftast mycket bristfällig uppsamling och rening av sitt lakvatten, vet vi inte mycket om lakvattnens giftighet.

Erik Noaksson vid Stockholms universitet har under sex år mellan 1996 och 2001 studerat miljögiftseffekter och fortplantningsstörningar på fisk från sjön Molnbyggen och Vadbäcken i Leksands kommun, som båda har blivit kontaminerade av lakvatten. Resultaten redovisar han nu i sin doktorsavhandling i toxikologisk genetik.

Majoriteten av abborrhonorna och bäckrödinghonorna saknade könsorgan som innehöll ägg och kunde därför inte leka. I Molnbyggen hade fisken dessutom stora sår på kroppen och visade flera andra symptom på miljögiftspåverkan. Analyser av hormoner i fiskarnas blod visade att miljögifterna specifikt verkar förstöra fiskens produktion av manliga könshormoner. Även i honfisk är manliga könshormoner av stor betydelse, speciellt för den tidiga utvecklingen av ägg. Låga halter av dessa och kan därför vara en möjlig förklaring till den uteblivna fortplantningen.

Vissa typer av bekämpningsmedel skulle teoretiskt kunna ge liknande effekter men Erik Noaksson vet inte i dagsläget vilket hormonstörande miljögift som är orsaken till skadorna. Det är därför oroväckande att det är betydligt färre abborrhonor som leker utanför reningsverket i södra delen av Siljan som behandlar samma lakvatten. Liknande hormonstörningar som i Molnbyggen kunde däremot inte påvisas i fisken från Siljan. Det är därför fortfarande oklart om fortplantningsstörningarna där kan bero på samma miljögifter som i Molnbyggen p.g.a. ofullständig rening av lakvattnet.

Erik Noaksson visar dock i en annan studie av fyra andra lakvattenkontaminerade sjöar att abborrhonor i sjön Nedre Vättern i Skinnskattebergs kommun är drabbade av liknande fortplantningsskador orsakade av hormonstörande miljögifter som fisken i Molnbyggen. Detta tyder på att effekterna i Molnbyggen inte är unika utan sannolikt även förekommer på fisk i flera andra sjöar i Sverige. Erik Noakssons avhandling visar att den bristfälliga uppsamlingen och hanteringen av lakvatten i Sverige utgör ett allvarligt miljöhot av en idag okänd omfattning för både djur och människor.

Doktorsavhandlingens titel: Environmental Monitoring of Refuse Dump Leachate. Toxicity in Fish

Disputationen äger rum fredag 26 september kl. 13.00 i Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Frescati. Opponent är Professor Louis J. Guillette Jr., Department of Zoology, University of Florida, Gainesville, USA.

Erik Noaksson är verksam vid Institutionen för genetisk och cellulär toxikologi och Institutet för tillämpad miljöforskning (ITMx), Stockholms universitet, 106 91 Stockholm (08-674 73 15 alt. e-post erik.noaksson@itm.su.se)

Frågor rörande resultat och slutsatser av avhandlingen besvaras efter disputationen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera