Tema

Hur styrs försvarsmakten?

Håkan Edström har funnit att ledande svenska militärer under 1990-talet hade en betydligt mer offensiv syn på hur Försvarsmakten bör lösa sina krigsuppgifter än vad landets politiska ledning ansåg vara nödvändigt. Medan politikerna förordade ett försvar enbart på svenskt territorium, förespråkade Försvarsmaktens ledning militära insatser utanför landets gränser.

Edström, som lägger fram sin avhandling vid den statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, anser att de till synes ständigt återkommande svårigheter den politiska ledningen har att styra Försvarsmakten i ekonomiskt och organisatoriskt hänseende till delar kan ha sin förklaring i skillnader i synsätt på hur Försvarsmakten bör lösa sina uppgifter. Skillnaderna i synsätt kan i fredstid förorsaka resursslöseri. Om ett krig skulle utbryta kan skillnaderna i synsätt leda till omfattande förluster i materiel och människoliv. Ytterst kan landets överlevnad som oberoende stat äventyras.

Håkan Edström menar att ett antal, tillsynes underordnade, vägval som gjorts under 1990-talet kan ha bidragit till att politiker och militärer kommit att förorda olika strategier. Ett exempel på sådant vägval utgörs av satsningen på ett högteknologiskt försvar på bekostnad av ett kvantitativt omfattande värnpliktsförsvar. Ett annat vägval utgörs av inriktningen på de internationella insatserna som ändrats från att ha varit uteslutande fredsbevarande till att även kunna vara fredsframtvingande. Han grundar sina slutsatser på ett omfattande empiriskt material som bland annat inkluderar 100 intervjuer med ledande politiker och militärer.

Fredagen den 26 september försvarar Håkan Edström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Hur styrs Försvarsmakten? – Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet.”
Disputationen äger rum kl. 13.15. i Samhällsvetarhuset, hörsal S213 H. Fakultetsopponent är docent Steve Lindberg, Åbo akademi, Finland.

Håkan Edström är bosatt i Luleå och är från och med den 1 oktober verksam som officer vid distriktsstaben i Boden.

Kontaktinformation
Håkan Edström nås på:
0920-491 603
Hem: 0920 342 63
E-post: ollbacken.54@privat.utfors.se

Hur styrs försvarsmakten?

 lästid ~ 1 min