Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2003

Konstruktioner i mandarinkinesiskan

Doktorsavhandling i allmän språkvetenskap av Dianyu Li.Dianyu Lis avhandling utgör en undersökning av så kallade kausativa och resultativa konstruktioner i mandarinkinesiskan. Med "kausativ" avses att ett uttryck i konstruktionen betecknar "orsaken" för en viss förändring, med "resultativ" att konstruktionerna innehåller betydelsen av ett "resultat". För den som är obekant med kinesiska kan följande svenska exempel tjäna som illustrationer av de grammatiska konstruktioner det är fråga om.

Avhandlingsförfattaren urskiljer tre olika typer:

1 den agentiva typen (subjektet uttrycker den handlande agenten):
parken fick (= ordnade så att) alla stolarna (blev) målade gröna

2 den kausativa typen (subjektet uttrycker en orsak som dock inte betecknar en hand-lande agent):
hans ord fick (= orsakade) oss alla att skratta

3 den experientiella typen (subjektet uttrycker den varelse som upplever en viss förändring):
Zhangsan fick (= upplevde) sin sin bil rasa ihop

Verbet fick i de tre exemplen utgör mycket approximativa översättningar av uttrycket ba i mandarinkinesiskan. Olika forskare har haft olika uppfattningar om vilken grammatisk status detta uttryck har. I avhandlingen görs en noggrann semantisk analys som ger argument för att ba utgör ett statiskt verb och inte, till exempel, en preposition.

Det framgår att ba är starkt mångtydigt, vilket också bör ha framgått av översättningarna ovan. Denna lexikala analysen av ba utgör en förutsättning för den teoretiska beskrivningen av konstruktionerna. Dianyu Li använder sig nämligen av en redan etablerad teori, nämligen Lexical-Functional Grammar, som baserar beskrivningen av syntax och semantik på uttrycks lexikala egenskaper. Dianyu Li beskriver i detalj de olika ba-konstruktionerna och andra närliggande konstruktionstyper med avseende på syntax och semantik inom det ramverk denna teori tillhandahåller.

Avhandlingen är dock inte begränsad till en syntaktisk-semantisk beskrivning. Dianyu Li försöker även karakterisera ba-konstruktionerna med avseende på deras samtalsfunktioner. Genom jämförelser med snarlika konstruktioner vill hon visa, hur ba-konstruktionerna har speciella användningar i kommunikationen.

Avhandlingens titel: Causative and Resultative Constructions in Mandarin Chinese.
A mulitperspectival approach.
Disputationen äger rum lördagen den 6 september 2003 kl. 10.00
Opponent: Fil.dr Victoria Rosén
Sal C 430, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Dianyu Li, tel. 031-773 5213 (arb.),
031-331 06 68 (hem), mobil 0737-26 14 46, e-post dianyu@ling.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera