Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2003

ExpertSvars NYA sommartipslista för journalister 2003

Forskningen är en outtömlig källa till nyheter, kommentarer och fördjupade perspektiv. Här kommer en lista över ämnen som vi gissar kan bli aktuella i sommar, och kontaktuppgifter till aktuell expertis. Med vänlig hälsning från landets universitet, högskolor och forskningsinstitutioner i samarbetsprojektet ExpertSvar. ExpertSvar gör nu sommaruppehåll och samlar krafterna till den 4 augusti då vi som vanligt söker koppla ihop journalistfrågor med en forskare som kan ge bakgrundskunskap, en kommentar eller ny vinkel på en aktuell frågeställning.Men även om ExpertSvars frågeservice tar paus, så fylls hemsidan på med nya pressmeddelanden från universitetsvärlden under hela sommaren. På universitetens/högskolornas/forskningsinstitutens egna välmatade hemsidor finns också gott om nyhetsuppslag!

Alger
LINKÖPINGS UNIVERSITET: Lars Rahm, prof Tema Vatten, Östersjöns miljö. 013-282554, larra@tema.liu.se
LUNDS UNIVERSITET: Ekologen Lina Wendt-Rasch har visat att bekämpningsmedel kan orsaka algblomning i sjöar. Se nätet http://www.lu.se/info/pm/514_pressm.html
046-222 37 94 eller Lina.Wendt-Rasch@ekol.lu.se
UMEÅ UNIVERSITET: Agneta Andersson, Umeå Marina Forskningscentrum, tel: 090-786 79 75, 786 98 45, e-post: Agneta.Andersson@umf.umu.se,Sten Backlund, institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, tel. 090-786 69 23, e-post: sten.backlund@bmg.umu.se

Alkohol
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Docent Claudia Fahlke, Psykologiska inst, tel. 031-7734289, e-post Claudia.Fahlke@psy.gu.se. Inriktning: stress och alkohol, personlighetspsykologi och missbruk.
LINKÖPINGS UNIVERSITET: Wayne Jones, adj. prof. rättskemi, alkotester mm. 013-120426, wayne.jones@ibk.liu.se, Preben Bendtsen, univ.lekt socialmedicin, forskning om missbruk. 013-224615, prebe@soc.liu.se
LUNDS UNIVERSITET: Petter Lundborg Centrum för Hälsoekonomi och Samhällsmedicinska institutionen, e-post Petter.Lundborg@smi.mas.lu.se Tel. 046/222 06 56. Doktorerade april 2003 på avhandlingen Risky Health Behaviour among Adolescents, se sammanfattning på nätet http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=soc_427.html
STOCKHOLMS UNIVERSITET: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning SoRad, kartlägger bl. a alkoholkonsumtion. Hemsida http://www.sorad.su.se

Allergi och astma
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Agnes Wold, Avd för immunologi, tel. 031-3424617, e-post agnes.wold@immuno.gu.se. Prof. Ann-Therese Karlberg, hudallergi, kontaktallergi, Inst för kemi. 031-772 2894 , e-post Ann-Therese.Karlberg@mc.gu.se
LINKÖPINGS UNIVERSITET Olle Zetterström, prof. och chef för allergicentrum vid US, 013-224781, olle.zetterstrom@liu.se, Per Gustafsson, docent barn- och ungdomspsykiatri, 013-224204, per.gustafsson@imk.liu.se
LUNDS UNIVERSITET: Ulla Peterson-Westin mailadress: ulla.peterson-westin@oron.mas.lu.se tel. 040-33 33 75,överläkare i öron- näs o halssjukdomar; spec pollenallergier .Prof. Staffan Skerfving, e-post staffan.skerfving@ymed.lu.se Tel. 046-17 31 70 yrkes- och miljömedicin
http://lucat2000.lu.se/sv/normal/docOP110.rbs?orgnamn=yrkes-+och+milj%F6medicin
UPPSALA UNIVERSITET: Centrum för astmaforskning: professor Per Venge, tel. 018-611 42 46, alt.
070-534 96 46, e-post Per.Venge@clm.uas.lul.se, docent Gunnemar Stålenheim, tel. 018-611 41 23,e-post Gunnemar.Stalenheim@medsci.uu.se, eller barnspecialist Tony Foucard, tel. 018-611 58 84, 018-36 43 51 e-post tony.foucard@kbh.uu.se.

Barn
LUNDS UNIVERSITET: Psykologen Eva Hoff, kreativitet hos barn och t.ex. låtsaskompisar.se : http://www.lu.se/info/pm/554_pressm.html 046-222 86 87 eller e-post Eva.Hoff@psychology.lu.se
Professor Gunvor Andersson, Socialhögskolan, spec. barndom, barn och familj, fosterhem, “problembarn” och social barnavård som sina specialområden. .E-post gunvor.andersson@soch.lu.se Tel. 046-222 94 09 http://www.soch.lu.se/GA.htmhttp://www.soch.lu.se/GAskrifter.htm

Borrelia mm
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Christine Wennerås, Avd klinisk bakteriologi, tel.031- 3424784, e-post , christine.wennerås@microbio.gu.se. Forskning: mikrobiologi, bakteriers roll vid infektion, mm.
LINKÖPINGS UNIVERSITET: Pia Forsberg, prof. Infektionsmedicin, tel. 013-221398, e-post pia.forsberg@imk.liu.se
LUNDS UNIVERSITET: Infektionsläkare Katharina Ornstein, Universitetssjukhuset i Lund, tel 046/17 13 82, e-post Katharina.Ornstein@infek.lu.se.

Djurliv
LINKÖPINGS UNIVERSITET: Per Jensen, prof speciellt husdjurens etologi, 013-281298, perje@ifm.liu.se, Sverre Sjölander, prof. etologi, 013-281748, svesj@ifm.liu.se
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SLU: Prof. Göran Björnhag (lantbrukets djur, sällskapsdjur; djurfysiologi),e-post: Goran.Bjornhag@djfys.slu.se, 018-67 21 28, Prof. Kerstin Uvnäs-Moberg (djurfysiologi), e-post:Kerstin.Uvnas-Moberg@djfys.slu.se, 018-67 28 24, Prof. Kjell Danell, (skoglig zooekologi), e-post:Kjell.Danell@szook.slu.se, tel: 070-374 79 79, Fil.Dr. J-O Helldin (viltbiologi), e-post: Jan-Olof.Helldin@nvb.slu.se,tel: 0581-69 73 08
UPPSALA UNIVERSITET:Evolutionsbiologiska institutionen, prof.em. STAFFAN ULFSTRAND, tel. 018- 471 26 76 , alt 018-10 57 37 e-post staffan.ulfstrand@ebc.uu.se

Djurparker UMEÅ UNIVERSITET: Sofia Åkerberg, historiska studier, intresserar sig för hur människan genom djurparker försökt att avskilja, tämja och inhägna djur/natur. Tel 090 – 786 98 05 E-post: sofia.akerberg@histstud.umu.se

EU/EMU
GÖTEBORGS UNIVERSITET: (EMU) Prof Per Cramér, Juridiska inst: 031-773 1523, e-post: Per.Cramer@law.gu.se, Mattias Erlandsson, Nationalekonomiska inst, 031-773 1343, e-post Mattias.Erlandsson@economics.gu.se, Prof Henry Olsson, Nationalekonomiska inst, specialområde: offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi, tel. 031-773 1362, e-post: Henry.Ohlsson@economics.gu.se, Tommy Gärling, vid Psykologiska inst, psykologiska reaktioner på att ändra valuta, tel. 031-773 1881, e-post Tommy.Garling@psy.gu.se, Arne Bigsten, nationalekonomi, tel. 031-773 1358Arne.Bigsten@economics.gu.se, tel. Jan Jörnmark, ekonomisk historia, tel. 031- 773 4441, Jan.Jornmark@econhist.gu.se, Dick Durevall, nationalekonomi, 031-773 1350, Dick.Durevall@economics.gu.se, (EU)Prof. Rutger Lindahl CERGU (Centrum för Europeisk forskning vid GU), tel. 031-773 1245, e-post Rutger.Lindahl@pol.gu.se
KARLSTADS UNIVERSITET: Hans Svanberg, nationalekonom, ekonomiska och tekniska sidorna av ett medlemsskap. Tel. 0570-531 43 eller 070-22 99 648
LINKÖPINGS UNIVERSITET Geoffrey Gooch, prof i statsvetenskap, tel. 013-282546, geogo@eki.liu.se
LUNDS UNIVERSITET: Professor Magnus Jerneck, Statsvetenskapliga inst. Föreståndare för Centrum för Europaforskning:Maktfrågor, integrationsteori, transnationella kontakter och vägar för inflytande. E-post magnus.jerneck@svet.lu.se Tel. 046-222 97 77
http://www.svet.lu.se/Staff/Personal_pages/Magnus_jerneck/Magnus_jerneck.html
STOCKHOLMS UNIVERSITET: EMU professor Lars Calmfors, tel. 08-16 30 76, e-post lars.calmfors@iies.su.se, el prof. Harry Flam, tfn 08-16 30 67 , e-post harry.flam@iies.su.se
EU, svensk politik, m.m.prof. Tommy Möller, tfn 16 22 11 , e-post tommy.moller@statsvet.su.se,
docent Ulrika Mörth, tel 08-674 74 16 , e-post ulrika.morth@statsvet.su.se
UPPSALA UNIVERSITET: Prof. Sverker Gustafsson, Statsvetenskapliga inst. nås sommartid via e-post och mobiltelefon: 0704-25 08 69,sverker.gustavsson@statsvet.uu.se

Fiskars liv och beteende
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Jens Bjelvenmark, Kristinebergs marina forskningsstation, fiskars beteende och ekologi, tel. 0523-18557 och e-post jens.bjelvenmark@kmf.gu.se.
JOHAN MODIN, Inst för marin ekologi, Kristinebergs marina Forskningsstation, fiskbestånd fiskfångster, torsk mm, tel. 0523- 185 97 och e-post johan.modin@kmf.gu.se
KARLSTADS UNIVERSITET: Larry Greenberg, professor i biologi, Forskar om fisk i rinnande vatten, lek mm. Tfn 0553-413 12, 070-204 13 12 eller 054-700 15 43.
UMEÅ UNIVERSITET: Lennart Persson, tel. 090-786 6316, institutionen för ekologi och geovetenskap, e-post: lennart.persson@eg.umu.se
UPPSALA UNIVERSITET: insjöfisk och kräftor, Erkenlaboratoriet, tel. 0176-22 90 00 alt. 22 90 70, forskare Ulf Lindqvist,0176-22 90 65

Fjärilar
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Univ lektor Hans Ryberg, Fysiologisk botanik, 031-7732623-2527, e-post Hans.Ryberg@fysbot.gu.se
LINKÖPINGS UNIVERSITET Karl-Olof Bergman, universitetslektor i biologi, speciellt artrikedom och bevarandeekologi.

Flora och fauna – utrotningshotade arter, naturvård
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Thomas Appelqvist, Systematisk botanik vid Botaniska inst, tel. 031-7732656, e-post thomas.appelqvist@systbot.gu.se..
UMEÅ UNIVERSITET, Stig-Olof Holm, institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, tel. 090-786 55 46e-post: stig-olof.holm@eg.umu.se

Fåglar
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Prof. Malte Andersson, Zoologiska inst, tel. 031-7733695 e-post Malte.Andersson@zool.gu.se. Uno Unger ,ekologisk zoologi, fågelarter, tel. 031-7733656, e-post Uno.Unger@zool.gu.se Prof. Ulla Lindhe, zoomorfolog, specialitet flygteknik, 031-7733891, e-post Ulla.Lindhe@zool.gu.se.
UMEÅ UNIVERSITET: Olle Söderström, biologi, miljö- och geovetenskap, tel: 090-786 77 23, e-post: olle.soderstrom@bmg.umu.se, Frank Johansson, institutionen för ekologi och geovetenskap, tel: 090-786 6637, e-post: frank.johansson@eg.umu.se, Per Ekerholm, institutionen för ekologi och geovetenskap, tel: 090-786 5267, e-post: per.ekerholm@eg.umu.se, Birger Hörnfeldt, institutionen för ekologi och geovetenskap (pärluggla), tel: 090-140 907, e- post: birger.hornfeldt@eg.umu.se

Fästingar och insekter
LUNDS UNIVERSITET: Univ. Lekt. Johan Berglund, universitetslektor, Universitetssjukhuset i Malmö)
Tel: 0454-840 40 , E-adress: Johan.Berglund@smi.mas.lu.se
KTH: Anna-Karin Borg Karlsson, tel. 08-790 8449, 0739-681255, e-post akbk@kth.se (skydd mot fästingar och mygg)
UMEÅ UNIVERSITET: Christer Larsson, Institutionen för molekylärbiologi, fästingspridda sjukdomar, e-post: christer.larsson@micro.umu.se, tel. 090-785 6739, 6736 (lab)
UPPSALA UNIVERSITET: Prof. Thomas Jaenson (fästingar och andra blodsugande insekter, mygg, knott mm) tel. 018-471 64 72 , 018-32 11 78, fax 018-471 64 57, e-post thomas.jaenson@ebc.uu.se.

Idrott , kost mm:
UMEÅ UNIVERSITET: Kognition, emotion och motivation i sport .Bo Molander, professor, psykologi.090-786 64 10,e-post bo.molander@psy.umu.se Se även Idrottshögskolan: http://www.umu.se/samfak/idrottshogskolan/forskning/index.html
VÄXJÖ UNIVERSITET: Bill Sund, docent i historia: idrottshistoria, idrottens
professionalisering, idrotten som marknad samt spelaragenter. E-post:Bill.Sund@svi.vxu.se,
tel. 0470-70 80 10

Insekter:
UMEÅ UNIVERSITET, Anders Nilsson, institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, tel: 090-786 51 84, e-post: anders.nilsson@bmg.umu.se, Tommy Olsson, institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, tel: 090-786 51 69, e-post: tommy.olsson@bmg.umu.se, Johannes Bergsten, ekologi och geovetenskap, insekter, allmänt.090-786 52 67. E-post johannes.bergsten@eg.umu.se

Irak
LUNDS UNIVERSITET: Borhanedin Yassin, historiska inst. Tel 046/222 79 18, e-post Borhanedin.Yassin@hist.lu.se, Magnus Persson, historiska inst. Tel 046/222 79 58, Magnus.Persson@hist.lu.se

Islam LUNDS UNIVERSITET: Jan Hjärpe, professor i islamologi, tel 046/222 97 53 Jan.Hjarpe@teol.lu.se
Jonas Svensson, univ.lektor i islamologi, tel 046/222 43 29 Jonas,Svensson@teol.lu.se
Leif Stenberg, speciellt Mellersta Östern tel 046/222 90 43 Leif.Stenberg@teol.lu.se
UMEÅ UNIVERSITET Islam och politiska rörelser, Malin Wimelius, doktorand, institutionen för statsvetenskap, Tel: 090 – 786 52 32. E-post: malin.wimelius@pol.umu.se Jordgubbar för allergiker
LUNDS UNIVERSITET: Rikard Alm, Lunds universitet, 046-2224872, 0736-931055, rikard.alm@biokem.lu.se (Projektet bedrivs i samarbete med SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, och finansieras av FORMAS)
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET,SLU Birgitta Svensson (jordgubbar & andra bär), e-post:
Birgitta.Svensson@hvf.slu.se, tel. 0500-43 64 39

Jordbävningar, jordskalv
UPPSALA UNIVERSITET: Avdelningen för seismologi, prof.em. Ota Kulhanék tel. 018-471 14 71, e-post Ota.Kulhanek@geo.uu.se, docent Ronald Arvidsson, tel. 018-471 14 75,
e-post ronald.arvidsson@geo.uu.se

Konsumentfrågor
GÖTEBORGS UNIVERSITET : Univ lektor Karin Ekström, Företagsekonomiska inst, tel. 031-7731480, e-post karin.ekstrom@handels.gu.se.

Lantbruk
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU: Lars Ohlander (Växtodling), e-post:
Lars.Ohlander@evp.slu.se, 018-67 14 46, Konsulent Björn Andersson (potatis – växtskydd), e-post:
Bjorn.Andersson@evp.slu.se, 018-67 16 17, Doc. Roland Sigvald (växtskydd), e-post: Roland.Sigvald@evp.slu.se, 018-6723 66, Statsagronom Håkan Fogelfors (ogräs, växtodling), e-post:
Hakan.Fogelfors@evp.slu.se, 018-67 14 00

Läkeväxter
UPPSALA UNIVERSITET: Medicinalväxter, naturläkemedel, Avdelningen för farmakognosi, lektor JAN BRUHN, tel. 018-50 20 60 alt. 50 20 40, 070-897 27 68, e-post bruhn@inbio.se

Malignt melanom
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Prof. Olle Larkö, Sahlgrenska Akademien, Avd för dermatologi och venerologi, tel. 031-3421651 och e-post Olle.Larko@derm.gu.se.
LINKÖPINGS UNIVERSITET Inger Rosdahl, prof.i dermatologi. 013-222560, inger.rosdahl@hud.liu.se
LUNDS UNIVERSITET:Johan Westerdahl, docent, överläkare,Tel: 046-17 20 40 , e-post Johan.Westerdahl@kir.lu.se


Mellanöstern: Israel Palestina
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Mikael Schulz (lektor, prefekt), Inst för fred och utvecklingsforskning, tel. 031- 7731380 och e-post m.schulz@padrigu.gu.se, Mikael Baaz, Inst för fred- och utvecklingsforskning, tel. 031-7734326 och e-post mikael.baaz@padrigu.gu.se
LINKÖPINGS UNIVERSITET Anders Jägerskog, Tema Vatten, doktorerar på vattenförsörjningens roll i Palestinakonflikten. 013-286672, andja@tema.liu.se
LUNDS UNIVERSITET: Univ.lektor Karin Aggestam , Statsvetenskapliga inst. E-postKarin.Aggestam@svet.lu.se Tel. 046 -222 49 23 Disputerat på av om Israel-Palestina-konflikten. Läs om den på nätet:
http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=soc_194.html
UPPSALA UNIVERSITET; Institutionen för Freds- och konfliktforskning, prof. PETER WALLENSTEEN, tel. 018-471 23 52,, e-post Peter.Wallensteen@pcr.uu.se
Se även FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut: www.foi.se

Mygg och knott
LINKÖPINGS UNIVERSITET Jan Landin, univ. lekt biologi, 013-281238, janla@ifm.liu.se
Elisabeth Lundkvist, doktorand, 013-281296, elilu@ifm.liu.se
UMEÅ UNIVERSITET: Björn Malmqvist, institutionen för ekologi och geovetenskap, Telefon : 090-786 68 74, e-post: Bjorn.Malmqvist@eg.umu.se
Natur- och miljövård:
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET: SLU: Prof. Lena Gustafsson (naturvårdsbiologi),
e-post:Lena.Gustafsson@nvb.slu.se, tel: 018- 67 27 47,
Prof. Helene Lundkvist (ekologi och miljövård), e-post:Helene.Lundkvist@eom.slu.se, tel: 018-67 24 52, Prof. Kevin Bishop (miljöanalys), e-post: Kevin.Bishop@ma.slu.se, tel:018-67 31 31

Natursyn
LUNDS UNIVERSITET: Prof Orvar Löfgren, Etnologiska inst. leder ett projekt om svenskens natursyn och landskapsuppfattning. Tel 046/222 04 58 och e-post Orvar.Lofgren@etn.lu.se, hemsida www.etn.lu.se/~orvar/

Nickelallergi (bl. a risker med piercing) UMEÅ UNIVERSITET:, Dermatologen Berndt Stenberg, e-post: Berndt.Stenberg@dermven.umu.se, Tel. 90-785 20 57, 090-785 89 62 Hemsida för forskningsprojektet http://www.umu.se/phmed/dov/nickel/
Ormar
GÖTEBORGS UNIVERSITET :Prof. Claes Andrén, Zoologiska inst, tel. 031-7733659, mobil 0707-715361, e-post claes.andren@zool.gu.se

Rök, grill, vedeldning
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA: Jennica Kjällstrand, Kemisk miljövetenskap, tel. 031-18 44 56, jennica@kmv.chalmers.se, Maria Olsson, Kemisk miljövetenskap, tel. 031-772 3005, mariao@kmv.chalmers.se, Göran Petersson, Kemisk miljövetenskap, tel. 031-772 2998, goranp@kmv.chalmers.se
MITTHÖGSKOLAN; Anders Jonsson, Miljökem/Miljövetenskap, tel. 063-165765,
070-585 2972, Anders.P.Jonsson@mh.se
VÄXJÖ UNIVERSITET ; Prof. Björn Zethraeus (vedeldning,pellets mm), tel. 0470/70 87 38
Bjorn.Zethraeus@ibp.vxu.se

Sex
UPPSALA UNIVERSITET: Preventivmedel, ungdomars och studenters sexvanor: universitetslektorn och barnmorskan TANJA TYDÉN, tel. 471 66 46 eller 070-877 77 68, e-post tanja.tyden@vard.uu.se

Shopping
LUNDS UNIVERSITET: Cecilia Fredriksson, Etnologiska institutionen, avhandl.om Shopping som livsstil. Tel: 046-222 30 28 , Cecilia.Fredriksson@etn.lu.se
Sammanfattning http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=hum_55.html

Skilsmässor
STOCKHOLMS UNIVERSITET:Michael Gähler, tel. 08-16 26 40, e-post michael.gahler@sofi.su.se

Sjöar, gödning, försurning, plankton, m.m.
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lars Rahm, se alger
UMEÅ UNIVERSITET: Ingemar Renberg, institutionen för ekologi och geovetenskap (Ekologisk miljökonsekvensanalys), tel: 090-786 6029, e-post: ingemar.renberg@eg.umu.se
UPPSALA UNIVERSITET: Erkenlaboratoriet, docent Kurt Pettersson, tel. 0176-22 90 00 eller 22 90 70, e-post Kurt.Pettersson@ebc.uu.se

Skog
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU : Prof. Arne Albrektsson (skogsskötsel), e-post:Arne.Albrektsson@ssko.slu.se, tel 090-786 58 61, Prof. Eva Sundberg (skogsgenetik), e-post: Eva.Sundberg@vbsg.slu.se, tel:018-67 23 86, Prof. Bengt Kriström (skogsekonomi), e-post: Bengt.Kristrom@sekon.slu.se, tel: 090-786 61 47
UMEÅ UNIVERSITET: Per-Anders Essén, institutionen för ekologi och geovetenskap, tel. 090-786 5523, e-post: per-anders.esseen@eg.umu.se

Solsting, hjärnan och värmestress:
UPPSALA UNIVERSITET: Institutionen för medicinsk cellbiologi, prof. Jan Westman, tel. 018-471 43 78, e-post Jan.Westman@medcellbiol.uu.se

Stjärnor och himlafenomen
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lennart Samuelsson, fysiklektor, föreståndare för Landeryds observatorium, les@ifm.liu.se
UMEÅ UNIVERSITET: Patrik Norqvist, institutionen för fysik, tel. 090 – 786 5031, e-post: patrik.norqvist@space.umu.se, Michael Bradley, institutionen för fysik, tel. 090-786 50 45, e-post: michael.bradley@physics.umu.se , Anders Kastberg, institutionen för fysik (ljusfenomen i naturen), tel. 090-786 67 18, e-post: anders.kastberg@physics.umu.se

Svampar
UMEÅ UNIVERSITET: Britt-Marie Westerberg, institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, tel. 090-786 56 75 , e-post: bian.westerberg@bmg.umu.se
Elisabeth Bååth, institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, tel: 090-786 79 11, e-post: elisabeth.baath@bmg.umu.se

Sömn och sömnstörningar
LINKÖPINGS UNIVERSITET: Ulla Edéll-Gustafsson, universitetslektor, omvårdnadsforskning, 013-227788, ulla.edell-gustafsson@hul.liu.se
Eva Svanborg, prof klinisk neurofysiologi, 013-222030, Eva.Svanborg@liu.se
UPPSALA UNIVERSITET: Enheten för psykiatri, Akademiska sjukhuset, doktor Jan Erik Broman, minicall 0740-30 20 56, e-post jan-erik-broman@uasp.psyk.uu.se

Turism
GÖTEBORGS UNIVERSITET: Kent Persson, Handelshögskolan, regionala konkurrensstrategier med fokus på turistbranschen, tel. 031-7731391 och e-post Kent.Persson@geography.gu.se.
HÖGSKOLAN DALARNA, prof.Lars Hultkrantz, tel.0243-736 78 ,0707-38 41 24, e-post Lars.Hultkrantz@du.se
KARLSTADS UNIVERSITET: Thomas Blom, kulturgeograf, morbida trender i turistnäringen. Varför besöker vi platser där kända människor har dött och begravts? Har även myntat begreppen mytturism och symbolturism. Tfn 070-595 47 85, e-post Thomas.Blom@kau.se.
Se även turismforskningsinstitutet ETOUR vid MITTHÖGSKOLAN: www.etour.se

Trafiksäkerhet
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA: Per Lövsund, prof. i trafiksäkerhet, e-post pelo@mvd.chalmers.se tel. 0703-088630 under hela sommaren. Från midsommar och tre veckor framåt även 0430-20719, 031-772 36 42, pelo@mvd.chalmers.se
KARLSTADS UNIVERSITET: Per Widén, docent i biologi, Forskar bl. a. om vilt och trafik. Tel. 054-57 25 09 eller 070-660 65 37, e-post Per.Widen@kau.se
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lennart Strandberg, prof. i färdsäkerhet, f d elittävlingsförare. 011-363311, lenst@itn.liu.se
UPPSALA UNIVERSITET: Institutionen för psykologi, psykolog PER-ARNE RIMMÖ, tel. 018-471 21 36, 018-40 01 98, 070-399 45 46, e-post Per-Arne.Rimmo@psyk.uu.se
Se även VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet: www.vti.se

Trädgårdsväxter
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU: Maj-Lis Pettersson (allmänt, växtskydd), e-post:
Maj-Lis.Pettersson@entom.slu.se, 018-67 23 47
Birgitta Svensson (jordgubbar & andra bär), e-post:Birgitta.Svensson@hvf.slu.se, 0500-43 64 39

Valtal, politik mm
VÄXJÖ UNIVERSITET: Tom Bryder, professor i politologi. Ämne: politisk psykologi, politisk
retorik, humor i politiken, politisk konst. E-post:Tom.Bryder@svi.vxu.se, telefon: 0470-70 84 76

Vatten, grundvatten, flöden i vattendrag
UMEÅ UNIVERSITET: BJÖRN MALMQVIST, prof. vid Inst. för ekologi och
geovetenskap, leder “Stream ecology group” (rinnande vatten), e-post:
bjorn.malmqvist@eg.umu.se, tel. 090 – 786 6874 , även CHRISTER NILSSON, prof. vid Inst för ekologi och geovetenskap, e-post:Christer.Nilsson@eg.umu.se, tel. 090-786 60 03

Vindkraft
CHALMERS: Ola Carlsson, Institutionen för elteknik, tel. 031-772 1637, ola.carlson@elkraft.chalmers.se
UMEÅ UNIVERSITET: Anders Lundin, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, tel: 090-786 99 34, e-post: anders.lundin@adm.umu.se

Växthuseffekt
Chalmers: Christian Azar, Institutionen för fysisk resursteori, tel. 031-772 3132 frtca@fy.chalmers.se
Göran Berendes, Institutionen för fysisk resursteori, tel. 031-772 31 48, fax 031-772 31 50,
frtgb@fy.chalmers.se.

Åska, blixtnedslag
CHALMERS: Jörgen Blennow, Elteknik, tel. 031-772 1625, Fax. 031-772 1617
jorgen.blennow@elkraft.chalmers.se
UPPSALA UNIVERSITET: Avdelningen för elektricitetslära och åskforskning. Prof. Vernon Cooray, Tel. 018-471 58 09, mobil 070-425 0326, e-post vernon.cooray@hvi.uu.se. Se också t.ex. “Grundläggande kunskaper om åskskydd” på institutionens hemsida, http://www.hvi.uu.se


MED VÄNLIG HÄLSNING FRÅN:
ExpertSvar, ett samarbetsprojekt mellan Vetenskapsrådet och:

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Trollhättan-Uddevalla
Karlstads universitet
Karolinska institutet
KTH Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Lunds universitet
Mälardalens Högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet

Forskande myndigheter i samarbete med ExpertSvar:

FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
IFAU Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Etour-European Tourism Research Institute
SIS Statens institutionsstyrelse
SSI Statens strålskyddsinstitut
Vårdalsstiftelsen

Internationella expertnätverk i samarbete med ExpertSvar:

Informationsdienst Wissenschaft, IDW
ProfNetGlobal, USA
AlphaGalileo,London

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera