Tema

Årets hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin utsedda

Vid en högtid den 18 oktober kommer sju hedersdoktorer promoveras.

Styrelsen vid Sahlgrenska akademin har beslutat om hedersdoktorat för följande personer.

Margareta William-Olsson, vetenskapsjournalist
till medicinsk hedersdoktor för sitt stora personliga engagemang att sprida information om medicinsk forskning vid Göteborgs universitet.

Sedan 1979 har Margareta William-Olsson varit verksam som medicinjournalist vid Göteborgs Posten. Hennes rapportering har i hög utsträckning omfattat forskningsverksamhet vid de medicinska och odontologiska fakulteterna i Göteborg. Hon har också, tillsammans med Alvar Svanborg, skrivit boken
”Gammal eller ung på äldre dar” (1983) en populärvetenskaplig sammanställning av en större multidisciplinär populationsstudie (H70-studien) som genomförts vid medicinska fakulteten i Göteborg.
Margareta William-Olsson har i sin egenskap av vetenskapsjournalist vid Göteborgs Posten med stort personligt engagemang bidragit till att sprida
information om medicinsk forskning vid Göteborgs universitet. Hennes gärning har präglats av vetenskaplig och språklig stringens, integritet och ett engagerat intresse för medicinska landvinningar. Hennes journalistiska värv har i hög grad stärkt banden mellan det omgivande samhället och den medicinska forskningen i Göteborg.
För mer information, kontakta: Kristoffer Hellstrand 031-342 47 31, professor Elias Eriksson, 031-773 34 30

Håkan Åström, direktör, till medicinsk hedersdoktor för samarbete med endokrinologisk forskning, som berör reglering av kroppstillväxt och kroppssammansättning och metabolism vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.
Sedan många år tillbaka har den endokrinologiska forskningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (RCEM) och Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
(GP-GRC) som berör reglering av kroppstillväxt, kroppssammansättning och metabolism, varit mycket omfattande och framgångsrik. Sett ur ett internationellt perspektiv är Göteborg med all sannolikhet ledande inom
detta forskningsområde. En stor del av denna framgång beror på att det sedan många år funnits ett nära och avtalat forskningssamarbete mellan Pharmacia, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Direktör Håkan Åström på Pharmacia har spelat en helt avgörande roll för att detta goda samarbete har kommit till stånd och att det har bevarats under så många år. Håkan Åström har haft en positiv tro på betydelsen av
forskning och utveckling i universitetssjukhusets miljö och han har värnat om utvecklingskraften i svenska universitetssjukhus och då i synnerhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Håkan Åström har på ett oegennyttigt sätt hela tiden verkat för att det goda samarbetet har kunnat utvecklas och fördjupas.
För mer information kontakta:
professor Olle Isaksson, 031-342 38 30
professor Kerstin Albertsson-Wikland, 031-343 51 65

Shinichi Kikuchi, professor till medicinsk hedersdoktor för tio års forskningssamarbete om projekt kring
grundbiologiska och kliniska studier rörande funktionsstörningar, skador och smärttillstånd i rörelseorganen, framför allt vid avdelningen för ortopedi,
institutionen för de kirurgiska disciplinerna.
Sedan 1992 har medarbetare till professor Kikuchi varit verksamma som gästforskare vid Göteborgs universitet. Forskningssamarbetet har resulterat i omkring 50 originalartiklar och ett flertal internationella
forskningspriser. Företrädare för Göteborgs universitet har likaledes arbetat periodvis med forskning vid Fukushima Medical College inom professor Kikuchis forskargrupp.
Han har även aktivt engagerat sig i förändringar av forskar-och vidareutbildningen av läkare/forskare i Japan och har i samband med detta genom gästföreläsningar vid stora nationella konferenser i Japan presenterat det program för forskar- och vidareutbildning som används vid Sahlgrenska
akademin. Professor Kikuchi har också tagit initiativ till ett årligt internationellt möte mellan forskare från Japan och Göteborgs universitet samt två universitet i USA. På så sätt har internationell samverkan mellan forskargrupper i Japan och framför allt Göteborgs universitet kunnat stärkas
och utvecklas.
För mer information, kontakta:
professor Björn Rydevik 031-342 34 05
professor Tommy Hansson 031-342 34 06

Jason Tanzer, professor, till odontologie hedersdoktor för sin starka koppling till odontologiska fakultetens kariesforskning. Jason Tanzer har sedan drygt 30 år tillbaka varit verksam som professor vid University of Connecticut Health Center i Farmington, USA. Han är en mycket välrenommerad kariesforskare och har gjort många banbrytande insatser när det gäller sockermetabolism hos kariesframkallande bakterier. Jason Tanzer har också arbetat med plackbildning och med plackhämmande substanser. Under senare år har han bland annat studerat olika adhesionsfenomen hos Streptococcus mutans och funnit intressanta genetiska varianter av denna bakterieart.
Professor Tanzer har en stark koppling till odontologiska fakulteten i Göteborg. Dels har undertecknad av nomineringen, Dowen Birkhed, arbetat ett år som post doc i professor Tanzers laboratorium i Connecticut, dels har han
själv arbetat som gästforskare ett år vid cariologiavdelningen i Göteborg. Under detta år knöt han mycket nära kontakt med flera medarbetare vid avdelningen, som sedan i sin tur har besökt Jason Tanzer i Farmington.
För mer information, kontakta:
professor Dowen Birkhed 031-773 32 01

Ewa Ställdal, verkställande direktör, till filosofie hedersdoktor för framgångar inom olika vårdforskningsområden
såväl nationellt som internationellt och för sina insatser för Vårdalinstitutets bildande.
Ewa Ställdal har sedan Vårdalstiftelsen bildades 1994 verkat som stiftelsens VD. Hon har lett stiftelsens arbete efter målet att stödja forskning och forskarutbildning med inriktning mot vård samt allergi och annan överkänslighet. Hon har medverkat till att forskningsmedel och forskarstöd
årligen har beviljats, varigenom hög kvalitet har främjats och gränsöverskridande forskning över disciplingränser och vetenskapsområden åstadkommits. Vetenskapsområdena har exempelvis funnits inom kvinnors och barns hälsa, äldreforskning och forskning kring och om etiska frågor inom
hälsa, vård och omsorg samt medicin. Ewa Ställdal har kraftfyllt lyft fram vårdforskningens betydelse.
Göteborgs universitet och Lunds universitet fick för ett år sedan (2002) i uppdrag att förvalta stiftelsens senaste satsning på vårdforskning, Vårdalinstitutet. En av de främsta tillskyndarna till detta beslut var Ewa Ställdal.
För mer information, kontakta:
professor Ullabeth Sätterlund Larsson 031-773 20 67

Astrid Norberg, professor, till filosofie hedersdoktor för sina insatser för tillkomsten av en vårdvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet. Astrid Norberg är en av Sveriges första professorer i omvårdnad (1980) och
är en internationellt erkänd auktoritet. Hon har mycket aktivt företrätt forskande sjuksköterskor och deltagit i uppbyggnaden av den akademiska utbildningen inom sjuksköterskeutbildningen. Hennes arbete för omvårdnad och
omvårdnadsforskning har bidragit till att Göteborgs universitet idag har en vårdvetenskaplig fakultet. Professor Norberg har en omfattande vetenskaplig
publikation om cirka 250 originalartiklar och är ledande forskare inom flera områden såsom omvårdnadens etik och omvårdnad av äldre. Flera av institutionens forskare har vetenskapliga samarbeten med professor Norberg
och några har varit doktorander.
För mer information, kontakta:
professor Ingegerd Bergbom 031-773 60 70
professor Fannie Gaston Johansson 031-773 60 60

Inger Ragnhult, professor emeritus, till medicine hedersdoktor för sina insatser för radiofysikverksamhetens
uppbyggnad i Göteborg. Inger Ragnhult har under större delen av sin yrkesaktiva tid varit knuten till Göteborg, först som assistent vid Göteborgs universitet 1954, och sedan som sjukhusfysiker vid Sahlgrenska sjukhuset 1956. Hon deltog därför i ett tidigt skede av radiofysikverksamhetens uppbyggnad i Göteborg och sedan fram
till sin pensionering 1990. Inger Ragnhult arbetade främst inom området strålbehandling. Inger Ragnhult har betytt mycket för forsknings- och utvecklingsarbetet inom strålbehandlingen i Sverige och särskilt vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och Jubileumskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset. Hon har arbetat med stor stringens och vetenskaplig attack och har varit ett
stort föredöme för såväl kollegor och unga fysiker som läkare och forskare inom området. I utbildningen av sjukhusfysiker, såväl på grundutbildningen
som i forskarutbildningen har hon betytt mycket för att hålla en hög nivå i undervisningen. Inger Ragnhults tidigare arbete har satt spår som är tydliga
ännu idag mer än ett decennium efter hennes pensionering.
För mer information kontakta:
professor Eva Forssell Aronsson 031-342 23 49
professor Arne Wallgren 031-342 22 68

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Årets hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin utsedda

 lästid ~ 5 min