Tema

Genförändring efter solbestrålning vanligare hos patienter med ärftliga anlag för malignt melanom

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset har funnit att bland patienter med ärftlig hudcancer förekommer genetiska förändringar orsakade av UV-ljus i avsevärt högre grad än bland patienter med icke-ärftlig hudcancer. Detta kan förklara varför personer med ärftliga anlag att få hudcancer av typen malignt melanom är extra känsliga för solljus.

Solljus och ärftliga anlag är två kända riskfaktorer för tumörsjukdomen malignt hudmelanom. Vilka genetiska förändringar som sker under utvecklingen av ett melanom är dock inte kända. Ärftliga förändringar i tumör-suppressorgenen CDKN2A har antagits ha betydelse för utvecklingen av melanom, liksom icke-ärftliga UV-relaterade förändringar i den sk proto-onkogenen NRAS.

I veckans nummer av J Natl Cancer Inst beskriver en svensk forskargrupp analyser av hudprover från patienter med melanom, alla från familjer där nedärvda mutationer i CDKN2A förekommer. Prov från patienter med icke-ärftligt melanom undersöktes också. Resultaten visar att 95 procent (20/21) av proven från patienter med ärftligt melanom hade mutationer även i NRAS, att jämföra med endast 10 procent (1/10) av patienterna med icke-ärftligt melanom. Av de 20 proven med mutation i NRAS var 19 biopsier tagna från hudpartier som vanligen exponeras för solljus, såsom benen, bålen, nacken och handen. Detta antyder att en koppling finns mellan UV-bestrålning och aktivering av en mutation i NRAS.

Studier av biopsier från sk dysplastiska nevi, en typ av födelsemärken som kan utvecklas till hudcancer, visade att en stor del av dessa också innehöll mutationen i NRAS. I vanliga födelsemärken eller normala hudprover fanns däremot inga NRAS-mutationer. Dessa resultat antyder att mutationer i NRAS kan förekomma i tidiga stadier av utvecklingen av ärftligt malignt melanom, och därmed kan ge möjlighet både till tidig diagnostik och nya behandlingsvägar.

Denna undersökning visar hur en medfödd riskfaktor i form av en nedärvd förändring i tumör-suppressorgenen CDKN2A samverkar med en yttre riskfaktor som UV-strålning för att orsaka melanomtumörer. I studien har framför allt patienter med ärftliga förändringar i genen CDKN2A undersökts. Vidare studier bör göras för att finna om även andra genförändringar eller faktorer har betydelse för kopplingen mellan solljus och malignt melanom.

Publikation:
Frequency of UV-inducible NRAS mutations in melanomas of patients with germline CDKN2A mutations.
Eskandarpour M, Hashemi J, Kanter L, Ringborg U, Platz A, Hansson J.
Journal of National Cancer Institute 2003; 95:790-798 samt Editorial 768-769.

För mer information, kontakta:
Docent Johan Hansson, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Cancer Center Karolinska, Karolinska Sjukhuset, tel 08-517 736 40 eller mail: johan.hansson@onkpat.ki.se

Genförändring efter solbestrålning vanligare hos patienter med ärftliga anlag för malignt melanom

 lästid ~ 2 min