Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Hur kan islamism förstås?

Malin Wimelius Umeå universitet, visar i sin avhandling att islamistiska idéer om och visioner av den islamistiska staten befinner sig i ständig förändring. Detta innebär bland annat att islamister betraktar demokrati på olika sätt.

Nu aktiva islamister anses hämta sin inspiration från framförallt tre teoretiker: Sayyid Qutb, Abu al-Ala al-Mawdudi och Ruhollah Khomeini. Det är deras idéer – som de uttrycks i text – samt två islamistiska partiers program; Jamaat-e-Islami (JI) i Pakistan och Front Islamique du Salut (FIS) i Algeriet, som är föremål för analys.

Avhandlingens huvudsyfte är att bidra till förståelsen och tolkningen av samtida islamism och dess intellektuella ursprung. Tre viktiga frågor ställs. Den första gäller skillnader och likheter mellan teoretikernas texter och de idéer som presenteras i de två partiernas program. Den andra fokuserar på hur idéerna hänger samman samt vilka nyckelbegreppen är och vad dessa betyder. Den tredje frågan är den mest grundläggande och gäller om islamism kan anses vara förenligt med modernitet, d.v.s. bland annat teknisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Analysen visar att det finns viktiga skillnader mellan teoretikerna å ena sidan och de båda partiernas program å den andra. Analysen visar också att islamistiska idéer om och visioner av den islamiska staten befinner sig i ständig förändring till följd av den samhällssituation inom vilken idéerna växer fram. Detta innebär bl.a. att islamister betraktar demokrati på olika sätt.

Medan teoretikerna ställer sig mer eller mindre avvisande till demokrati, anstränger sig de två partierna för att försvara exempelvis fria val. Det senare görs emellertid med förbehållet att demokrati och mänskliga rättigheter måste tolkas inom det som dessa partier uppfattar som islams gränser. Partiernas idéer är på den här punkten inte helt klara och i viss mån motsägelsefulla.

Analysen visar vidare att förhållandet mellan visioner av den islamiska staten och moderniteten är komplext och långt ifrån lätt att precisera. En huvudslutsats är därför att sådana visioner kan betraktas som ett uttryck för att det finns många olika, eller som det kallas i avhandlingen, alternativa, moderniteter.

Fredagen den 6 juni försvarar Malin Wimelius, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln On Islamism and modernity – Analysing Islamist ideas on and visions of the Islamic state. Svensk titel: Om Islamism och modernitet – En analys av islamistiska idéer om och visioner av den islamiska staten.

Disputationen äger rum kl. 13.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal S 213H. Fakultetsopponent är Docent Ishtiaq Ahmed, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Malin Wimelius nås på:
Institutionen för statsvetenskap, Umeå universitet
Tel. 090-786 52 32
E-post:malin.wimelius@pol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera