Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2003

Kvinnor och män i möte – strukturerat men även ojämlikt

Att delta i möten ingår för många människor i det dagliga arbetet. I dessa möten är samtalet kanske det viktigaste arbetsredskapet. Trots detta har möten sällan undersökts ur ett samtalsanalytiskt perspektiv. Det finns många frågor att besvara. Hur ser ett typiskt mötessamtal ut? Vad gör ordföranden? Följer man formella regler eller inte?


Och vilken roll spelar det att det är kvinnor och män som pratar? Tar männen större plats i samtalen än kvinnorna eller delar man lika? Hur påverkar föreställningar om vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt vad vi berättar om oss själva?

Karin Milles konstaterar i sin avhandling vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet att mötena, trots att de verkar informella och vardagliga, ändå är strukturerade för att uppfylla mötets syfte och att ordföranden styr och dominerar samtalet. Några större skillnader mellan kvinnorna och männen vad gällde deras grad av inflytande och dominans i samtalen fann hon inte.

Karin Milles har analyserat fem videofilmade möten från olika arbetsplatser. Analyserna visar många likheter mellan de fem mötena vad avser hur samtalen organiseras. Det visade sig att även om samtalen var informella var de ändå strukturerade och följde dagordningen och inte tilläts glida iväg alltför mycket från ämnet. Ordförandena styrde samtalet, öppnade och avslutade både hela mötet och de enskilda dagordningsärendena.

Genom att analysera olika sätt att dominera i samtal visade analysen att kvinnorna gav mer samtalsstöd och oftare misslyckades med att få något sagt, vilket skulle kunna ha ett samband med det ojämställda förhållandena mellan kvinnor och män i samhället i stort. Samtidigt dominerade kvinnorna samtalen mer med frågor och uppmaningar än männen. Det viktigaste resultatet var dock att skillnaderna mellan grupperna överlag var små.

Analysen av en mans berättande i ett av mötena visade hur uppfattningar om vad som är typiskt manligt, exempelvis hjältemod och jakt, påverkade den bild av sig själv som mannen kunde skapa i samtalet.


Doktorsavhandlingens titel: Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten. (Men and women in meetings. A conversation analytic study of workplace meetings.)

Disputationen äger rum lördag den 31 maj kl. 13.00 i hörsal 7, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är docent Catrin Norrby, Göteborgs universitet.

Karin Milles kan nås på telefon 08-674 71 86 eller e-post karin.milles@nordiska.su.se.

Karin Milles medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera