Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2003

Bättre känsel efter nervskador

Med en resorberbar nervprotes fylld med tillväxtfaktorer kan man få bättre nervläkning än med nervtransplantat från den egna kroppen. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet av den blivande handkirurgen Andrew McKay Hart.


Trots stora framsteg inom handkirurgin, som idag möjliggör en mycket förfinad reparation av en avkapad perifer nerv, leder nervskador fortfarande till ett stora funktionella bortfall. Cirka 90 % av dessa patienter får kvarstående handikapp, framför allt i form av känselbortnedsättning och många kan inte fortsätta i sitt tidigare arbete. Tekniskt finns inte så stora framsteg att vänta, eftersom mikrokirurgin är väl utvecklad, utan det vetenskapliga intresset har istället fokuserats på hur cellförändringar efter en perifer nervskada ska kunna förhindras. Idag vet man att celldöden vid sådana skador framför allt drabbar känselnervceller och är omfattande. Den bakomliggande orsaken är brist på nervcellsstimulerande faktorer. Dessa produceras normalt i nervcellernas målorgan, dvs. i huden för känselnervceller, och transporteras därifrån till nervcellskroppen vid ryggmärgen. Vid en nervskada upphör denna transport, vilket får till följd att en stor del av nervcellerna dör. Tillväxtfaktorer kan också produceras av s.k. Schwann- celler, som normalt omger de flesta nervfibrer. Vid en nervskada försöker kroppen producera extra tillväxtfaktorer vid skadeplatsen genom att aktivera Schwann-celler, men denna produktion är otillräcklig.

I avhandlingen studeras tidsförloppet vid nervcellsdöd efter perifera nervskador, hur en systemisk tillförsel av nervcellsskyddande substanser kan reducera nervcellsdöden och stimulera nervcellernas fiberutväxt samt hur en lokal administration av nervtillväxtfaktorer och odlade Schwann- celler kan förbättra nervläkningen.

Via studier av DNA-förändringar hos cellerna visas att nervcellsdöden inleds redan 24 timmar efter nervskadan och når sitt maximum efter 2 månader, när den omfattar 40% av den totala nervcellsmängden. En signifikant reduktion av nervcellsdöden noterades om nerven kunde repareras omedelbart efter skadan. Två kliniskt användbara substanser – acetyl-carnitin (ALCAR) och acetyl-cystein (NAC) – visade sig ha kraftigt skyddande effekt på känselnervceller i studier som ingår i avhandlingen. Båda substanserna eliminerade nervcellsdöden och gav en flerfaldigt förbättrad nervläkning. Det visar att substanserna inte bara har nervcellsskyddande effekt utan också stimulerar nervfiberutväxten hos de överlevande nervcellerna.

I de två avslutande delarbetena studeras effekterna hos lokalt tillförda tillväxtfaktorer – leucemia inhibiting factor (LIF), glial growth factor (GGF) samt odlade Schwann-celler (SC) – i en nervskademodell. GGF är en tillväxtfaktor som huvudsakligen verkar genom att stimulera Schwann- cellerna, vilket i sin tur indirekt ökar produktionen av tillväxtfaktorer. Syftet med studierna var att undersöka med vilken teknik man skall kunna eliminera användandet av nervtransplantat vid perifer nervkirurgi. Idag måste en defekt mellan skadade nervändar överbryggas genom transplanterade hudnerver från patienten ben, vilket innebär känselförlust, ärrbildningar och ibland smärttillstånd på benen. Eftersom ett återskapande av funktionerna i händer och fingrar är så viktigt för patienten accepterar man dessa bieffekter pga. att ingen annan metod finns tillgänglig.

I avhandlingen framgår att när defekten mellan nervändarna överbryggas med en resorberbar nervprotes fylld med tillväxtfaktorerna LIF, GGF och SC, kunde man man genom mätning av flera nervläkningsparametrar i ett modellförsök se ett bättre resultat än när man använder nervtransplantat från den egna kroppen. Det har möjliggjort planeringen för kliniska studier för att säkerställa att resultaten också är tillämpliga på människa.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap samt Inst. för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet,och har med titeln “Sensory neuronal protection and improving regeneration after peripheral nerve injury”. Svensk titel: “Hur vi förbättrar nervcellsöverlevnad och nervläkning efter nervskador”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Stora föreläsningssalen, Biologihuset.
Fakultetsopponent är professor Angus McGrouther, Plastic and Reconstructive Surgery Research, University of Manchester.

Kontaktinformation
Andrew McKay Hart,legitimerad läkare som genomgår specialistutbildning i hand och plastikirurgi,, tfn 090-7865123, e-post: andy-nicky@andynickyhart.freeserve.co.uk Professor Mikael Wiberg (handledare för projektet) tfn 090-7865123 el 070-5760652, e-post: mikael.wiberg@handsurg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera