Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2003

Högteknologiska företag vill ha aktiva ägare

Högteknologiska småföretag i både Sverige och USA föredrar aktiefinansiering, men svenska företag är ofta hänvisade till banklån. Det visar en avhandling som jämför företag i Linköping och Kalifornien.

Marcus Zackrisson vid Linköpings universitet konstaterar i sin avhandling att det finansiella systemet i USA och Storbritannien fungerar bättre för högteknologiska småföretag än det finansiella systemet i Sverige och övriga Europa gör.

I det anglosaxiska systemet, som är mer marknadsorienterat, är aktiefinansiering och låg ägarkoncentration vanligt. Det svenska systemet är däremot mer bankorienterat med högre grad av skuldfinansiering och högre ägarkoncentration.

Marcus Zackrisson har jämfört 60 högteknologiska småföretag i Linköping och 200 motsvarande företag i Santa Clara i Kalifornien. Det är aktiebolag som tillverkar eller utvecklar högteknologiska produkter. De är inte börsnoterade och har högst 100 anställda. Marcus Zackrisson har undersökt hur företagen är finansierade och ägda, hur de skulle vilja vara finansierade och vilket kunnande finansiärerna har tillfört företaget.

Jämförelsen visar att Linköpingsföretagen i större utsträckning är hänvisade till banklån än företagen i Santa Clara, där aktiefinansiering är vanligare. Samtidigt är gapet mellan verklig och önskad finansiering större för Linköpingsföretagen, som skulle vilja ha mer aktiefinansiering.

De amerikanska företagen visade sig också ha större glädje av sina ägares kompetens. De tillför företagen mer kunnande och kontakter än de svenska företagens ägare.

– I USA är så kallade affärsänglar vanligare. Det är privatpersoner som satsar riskkapital i småföretag. Ofta jobbar de själva i samma bransch och har både kunnande och ett eget kontaktnät som företagen har stor nytta av. Det är kunniga och engagerade ägare av ett slag som även de svenska företagen skulle vilja ha, säger Marcus Zackrisson.

– Ska vi få fler affärsänglar i Sverige är det viktigt att skattesystemet uppmuntrar aktivt ägande i företag som inte är börsnoterade.

Avhandlingen heter Financial Systems and the Financing of High-technology Small Firms, the Cases of Sweden, Linköping, and Santa Clara County. Fakultetsopponent var förste amanuensis Sverre Knutsen, Handelsøyskolen, BI, Oslo.

Kontaktinformation
Marcus Zackrisson kan nås på tel 013-28 29 70 och e-post marza@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera