Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2003

Jordsanering kan leda till att nya miljögifter bildas

I vissa saneringsprocesser som används för att efterbehandla förorenad jord kan nya giftiga ämnen bildas samtidigt som de ursprungliga föroreningarna bryts ned. Rönen presenteras i en avhandling av Staffan Lundstedt, Umeå universitet.

Okunskapen om att nya giftiga ämnes kan bildas kan leda till missbedömningar angående saneringens framgång eftersom vanligtvis endast halterna av de ursprungliga föroreningarna kontrolleras under behandlingens gång.

Ämnesklassen som har studerats är polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Dessa giftiga och cancerframkallande ämnen bildas vid all typ av förbränning och återfinns därför överallt i vår miljö. Kraftigt förhöjda PAH-halter påträffas dessutom i marken på vissa industritomter. Detta gäller särskilt gamla gasverk och träimpregneringsanläggningar där stenkolstjära och kreosot har producerats och använts. Dessa platser behöver saneras då de utgör en risk för människa och miljö.

Det mest långsiktiga sättet att sanera PAH-förorenade områden är att använda sig av metoder som bryter ned föroreningarna till ofarliga slutprodukter. Tyvärr kan detta också leda till att PAH:erna omvandlas till andra giftiga ämnen, av vilka vissa är så pass stabila att de kan bli kvar i miljön.

I avhandlingen påvisas ökande halter av sådana stabila omvandlingsprodukter i tre olika saneringsprocesser. Två av dessa processer är biologiska och utnyttjar mikroorganismer respektive rötsvampar för att bryta ned föroreningarna. Den tredje processen är kemisk och utnyttjar väteperoxid för samma syfte. Resultaten visar att det ibland kan vara otillräckligt att bara analysera de ursprungliga föroreningarna vid sanering av PAH-förorenad jord. Ibland kan det vara nödvändigt att också analysera vissa omvandlings-produkter.

I avhandlingen presenteras även nyutvecklade analytiska metoder som förenklar den kemiska analysen av PAH:er och deras omvandlingsprodukter i förorenad jord. Bland annat har en metod utvecklats som kan separera PAH:erna från omvandlingsprodukterna på samma gång som de lösgörs från jordmaterialet. Båda dessa steg är nödvändiga för ett tillförlitligt analyssvar, men de utförs vanligtvis separat.

Lördagen den 24 maj försvarar Staffan Lundstedt, miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Analysis of PAHs and their transformation products in contaminated soil and remedial processes” Svensk titel Analys av PAH:er och deras omvandlingsprodukter i förorenad jord och saneringsprocesser.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, stora hörsalen (KB3B1).
Fakultetsopponent är Dr. John Parsons, Department of Environmental Toxicology and Chemistry, University of Amsterdam, Holland.

Kontaktinformation
Staffan är född och uppvuxen i Gävle.

Staffan Lundstedt nås på:
Tel: 090-786 66 54 (jobb), 090-19 85 38 (hem)
E-post: staffan.lundstedt@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera