Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2003

Avantgardisten Selma Lagerlöf

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap av Jenny Bergenmar

Njutning, livsglädje och fantasi framför samhällsnytta, moralism och realism. Så löd den nya estetiska parollen som lanserades i början av 1890-talet. Med denna paroll motsatte sig ett manligt avantgarde den kvinnliga problemdebatterande prosa som växt sig stark under det föregående decenniet. Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga (1891) utkom just i denna brytningstid. Med utgångspunkt i denna undersöker Jenny Bergenmar i sin avhandling spänningsfältet mellan kön, modernitet, estetik och moral och finner att Selma lierade sig med det manliga avantgardet.

Den samhällsomvälvning som äger rum i fiktionen kan betraktas som en gestaltning av modernitetens existentiella och sociala problem, särskilt kärlekens förändrade villkor. Vad är egentligen ont och gott i ett samhälle som förlorat sina traditionella värden? Bejakelsen av den erotiska kärleken skapar både etiska problem och möjligheter att förändra samhället. Genom att låta njutningsfilosofin träda i den borgerliga moralens ställe går Lagerlöf i dialog med sin samtid -såväl med nittitalets nya litteratursyn som med Nietzsches tänkande. Därmed avviker hon också från förväntningarna på en kvinnlig författare.

Jenny Bergenmar undersöker romanens moderniseringstema bland annat via dialogen med två i samtiden kanoniserade texter – Goethes Faust och Germaine de Staëls Corinne. Gösta Berlings saga för diskussionen vidare i dessa texter om mannens och kvinnans plats i moderniteten, i relation till utrymmet för frihet, kunskap och individuella behov. I samband med diskussionen av romanens upplösning behandlas den allt tydligare motsättningen mellan en estetisk livshållning, relaterad till Nietzsche och Kierkegaard, och en etisk, besläktad både med en lutheransk kallelsetanke och med sekelslutets moraliska utopier. Avhandlingen utmynnar i en diskussion av texten som etiskt möte, både mellan fiktionens karaktärer och mellan läsare och text. Denna dimension av berättandet möjliggörs både av den episodiska kompositionen, som konfronterar läsaren med oväntade händelser, och av berättarens inlevelsefulla förhållande till fiktionsgestalterna och direkta appeller till läsaren.


Avhandlingens titel: Förvildade hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagelöfs Gösta Berlings saga.
Disputationen äger rum lördagen den 24 maj 2003 kl. 10.15
Opponent: Docent Anders Tyrberg
Sal 10, universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Jenny Bergenmar, tel. 031-773 4390 (arb.),
031-14 70 07 (hem), e-post jenny.bergenmar@lit.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera