Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2003

Kvinnors flytt till 1800-talets Sundsvall – en protest?

Lotta Vikström har kartlagt mäns och kvinnors inflyttningsmönster till Sundsvall stad under perioden 1840-1892. Uppgifterna har hämtats ur datoriserade kyrkoböcker vid Demografiska Databasen (DDB), Umeå universitet.

Inflyttningen ökade dramatiskt under seklets andra hälft då Sundsvallsregionen p.g.a. sågverksindustrin utgjorde ett av Europas högsta tillväxtområden. Alltfler långväga migranter sökte sig till Sundsvall men män och kvinnor tog ofta skilda vägar till stan. Kvinnorna var i större utsträckning rotade i de närmaste omgivningarna och den norrländska landsbygden.

Vid sidan av sysselsättningsfaktorer, förbättrade kommunikationer, ökad informationsspridning och sociala nätverk analyseras det könsspecifika flyttningsmönstret mot bakgrund av kvinnornas lägre status i 1800-talets Sverige. Deras ökade intresse för Sundsvall betraktas både som en protest mot de agrara förhållanden de flyttade ifrån och som ett resultat av att socio-ekonomiska reformer under 1800-talets andra hälft gav kvinnorna ett självständigare och större handlingsutrymme att flytta längre sträckor. Att så få av dem gifte sig eller födde ett oäkta barn i anslutning till inflyttningen tyder på att det var jakten på jobb och förhoppningen att finna en självständigare situation som drev kvinnorna till stan.

Livsförloppsanalyser visar emellertid att en minoritet av nykomlingarna oavsett kön stannade för gott i Sundsvall. Deras karriärer och giftermålsmönster vittnar om att en social stabilitet präglade migranternas vistelse i stan trots en snabb industrialisering. 1800-talets könssegregerade arbetsmarknad och effekterna av sågverksindustrin gav männen större chanser till avancemang medan kvinnorna var hänvisade till pigarbeten inom servicesektorn. Dåtidens lokalpress ger emellertid en bild av att de var långt mer aktiva på Sundsvalls arbetsmarknad än kyrkoböckerna gör gällande.

Fredagen den 9 maj försvarar Lotta Vikström, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Gendered Routes and Courses: The Socio-Spatial Mobility of Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Sweden. Svensk titel: Genusperspektiv på migranters flyttningsmönster och livsförlopp i 1800-talets Sundsvall, Sverige
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal E.
Fakultetsopponent är professor Leslie Page Moch, Department of History, Michigan State University, USA.

Kontaktinformation
Lotta Vikström nås på:
Institutionen för historiska studier (historisk demografi)
Tel: 090-786 62 66
E-post: lotta.vikstrom@ddb.umu.se

Foto finns på webb-adressen: http://www.umu.se/histstud/personal/vikstrom_lotta.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera