Tema

Konflikt eller harmoni

Doktorsavhandling i statsvetenskap av Lars Karlsson

Den svenska välfärdsstaten brukar anses vara bland de mest generösa i världen. Men när det gäller en viss typ av individuella rättigheter, till exempel patienträttigheter inom sjukvården, tycks medborgarna vara sämre utrustade. Varför är det så? Och varför har man i den brittiska välfärdsstaten, en välfärdsstat som brukar anses långt mindre generös än den svenska, lagt ned ett omfattande arbete på att utforma just individuella rättigheter? Detta paradoxala förhållande vad gäller rättigheter i välfärdsstaten förklarar Lars Karlsson i sin avhandling Konflikt eller harmoni? med att det föreligger skilda uppfattningar om medborgarskapet i Sverige och Storbritannien.

I avhandlingen fokuseras på medborgarens förhållande till den offentliga sjukvården i Sverige och Storbritannien. Här studeras de olika institutioner som medborgaren kan använda för att klaga, utkräva ansvar eller hävda sin rätt. I Sverige handlar det om institutioner som landstingens patientnämnder, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd men också den numera avsomnade vårdgarantin. Dessa institutioner jämförs med motsvarande brittiska, som exempelvis den så kallade patientombudsmannen. Resultatet av denna studie är att de brittiska institutionerna i högre utsträckning än de svenska riktar sig till medborgaren som individ, vad som i avhandlingen uttrycks som att de i högre utsträckning stärker medborgarens karaktär av individuellt rättssubjekt. Medborgaren har helt enkelt svårare att hävda sin rätt som individ gentemot sjukvården i Sverige jämfört med i Storbritannien.

I en analys av parlamentsdebatten i de två länderna visar Karlsson hur politikerna har olika syn på medborgarens relation till sjukvården. I Sverige ger politikerna uttryck för en syn på medborgarens förhållande till sjukvården som relativt harmonisk och konfliktfri. Det handlar mycket i den svenska debatten om att man betonar förtroende mellan sjukvården och medborgarna. I Storbritannien däremot ger politikerna i högre utsträckning uttryck för en syn på medborgarens förhållande till sjukvården som att där finns en potentiell konflikt. Man betonar i Storbritannien mer att sjukvårdens byråkratiska karaktär står i konflikt med medborgarens möjligheter till inflytande.

Av detta dras i avhandlingen slutsatsen att man har olika syn på medborgarens relation till välfärdsstaten i Sverige och Storbritannien. Dessa skilda uppfattningar om medborgaren, hävdar Karlsson, förklarar varför medborgarna i den svenska välfärdsstaten har så få individuella rättigheter. Om man som i Sverige har uppfattningen att relationen mellan medborgaren och välfärdsstaten är relativt konfliktfri och harmonisk finns helt enkelt mindre behov av att reglera denna relation med hjälp av individuella rättigheter. På motsvarande sätt blir behovet av individuella rättigheter större om man som i Storbritannien har uppfattningen att förhållandet mellan medborgaren och välfärdsstaten åtminstone potentiellt innebär konflikt.

Avhandlingens titel: Konflikt eller harmoni? Individuella rättigheter och ansvarsutkrävande i svensk och brittisk sjukvård
Avhandlingsförfattare: Lars Karlsson, tel. 031-84 19 86 (bost), 031-773 41 30 (arb.)
e-post: lars.karlsson@cefos.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Prof. Alf-Inge Jansen, Bergen
Tid och plats för disputation: Fredagen den 23 maj 2003 kl. 13.15, sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Konflikt eller harmoni

 lästid ~ 2 min