Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2003

Nya rön om sjuka-hus-symptom

I dagens samhälle har förekomsten av sjuka-hus-symptom (sick building syndrome – SBS) ökat avsevärt. Linda Pommer, Umeå universitet, har i sin avhandling upptäckt att det finns en skillnad mellan friska och sjuka hus som beror på olika föroreningar i luften.

Larmrapporterna om sjuka hus har varit många och ökat under de senaste decennierna. Vad som orsakar SBS är i dagsläget inte känt, men många teorier och försök till förklaringar finns. Ett av resultaten i denna avhandling är att det finns en skillnad mellan friska och sjuka hus med avseende på olika föroreningar i luften. Med hjälp av information om förekomst och halter av organiska ämnen i ventilationssystemen, luftfuktigheten, samt information om byggnaderna, så kunde mer än 90 % av de sjuka byggnaderna skiljas ut från de friska. Den metod som använts kan vara en öppning för att kunna förstå de bakomliggande orsakerna till SBS.

I luften sker ständigt kemiska reaktioner och i denna avhandling har olika faktorers påverkan på dessa reaktioner studeras. Ämnen som studerats närmare är s.k. terpener, som avges från träprodukter (t.ex. golv, möbler). Terpenerna reagerar lätt med ozon och kvävedioxid i luften och bildar då irriterande ämnen. Halterna av ozon och kväveoxider i luften har som bekant förhöjts under årens lopp på grund av mänsklig påverkan t.ex. genom utsläpp från fordon. Dessa förhöjda halter gör att kemiska reaktioner sker i större omfattning.

Det är just de kemiska reaktionerna mellan å ena sidan terpener och å den andra ozon och kvävedioxid som fokuserats i denna avhandling. Resultaten visade att ozonhalten, reaktionstiden samt luftfuktigheten alla tre var avgörande faktorer för hur stor del av terpenerna som reagerade. Att luftfuktigheten påverkade de kemiska reaktionerna var intressant då luftfuktigheten även visade sig vara en faktor som bidrog till att de sjuka husen kunde skiljas från de friska.

Under arbetes gång utvecklades också en ny metod för att provta terpener för att minska de fel som uppstod under provtagningen. Denna metod innebär att ozon och kvävedioxid tas bort från luften innan den provtas medan terpenerna släpps igenom. Metoden har visat sig förbättra kvaliteten på provtagningen och rekommenderas därför vid framtida provtagningar.

Tisdagen den 29 april försvarar Linda Pommer, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Oxidation of terpenes in indoor environments – A study of influencing factors”. Svensk titel: Oxidation av terpener i inomhusmiljön – En studie av påverkande faktorer.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är Charlie Weschler, Adjunct Professor, Department of Environmental and Community Medicine, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Robert Wood Johnson Medical School, New Jersey, USA.

Kontaktinformation
Linda är uppvuxen i Ljungbyhed

Linda Pommer nås på:
Tel: 090-786 55 74
E-post: linda.pommer@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera