Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2003

Samordning av utveckling av komplexa system

Det är nödvändigt med samordning när stora komplexa system utvecklas. Lars Taxén, Linköpings universitet, har i sin avhandling tagit fram en metod för att stödja en sådan samordning.

När stora komplexa system utvecklas, till exempel tredje generationens mobilsystem, krävs en noggrann samordning. Ofta handlar det om att en mängd delprojekt ska samordnas till ett större. Denna samordning, eller koordination, kan innebära avsevärda svårigheter för de inblandade företagen, inte minst om de är spridda över världen. Projekten är ofta väldigt stora och utsatta för en föränderlig omvärld som påverkar planeringen och uppföljningen av dem. Dessutom är det många deltagare i projekten – ofta flera tusen – som har hårda krav på leveranstider.

De här omständigheterna ställer stora krav på samordning av de olika utvecklingsstegen. Dessa steg kan ses som små mini-projekt, som alla är beroende av varandra. Samordningen försvåras ibland av att det råder olika meningar om vad som egentligen ska koordineras och hur.

Lars Taxén vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, och industridoktorand, har i sin avhandling tagit fram en metod för att stödja samordningen av den här typen av komplexa system. Det handlar om produkter som bland annat finns inom tele- och bilindustrin. Den metod han arbetat fram har använts under flera år på Ericsson i mer än 140 huvud- och delprojekt som rör tredje generationens mobilsystem. I arbetet på Ericsson har det s.k. PDM- (Product Data Management) systemet eMatrix från Matrix-One använts.

Resultatet av arbetet med metoden presenteras i avhandlingen.

– Ett huvudresultat är att de mest komplexa delarna i mobilsystemet – vissa noder i mobilnätet – inte hade varit möjliga att utveckla utan det här stödet. Komplexiteten i produkterna är så stor så att systemet inte går att utveckla utan speciella metoder, säger Lars Taxén.

Problemen med samordningen kan se ut på olika sätt. Det handlar dels om rent tekniska lösningar, som utveckling av processer och informationssystem, men inte minst om kulturella och sociala frågor.

– Hur uppnår man en gemensam begreppsapparat för vad som ska koordineras? Hur förstår människor varandra när de talar olika språk, har olika traditioner och arbetssätt? Sådana frågor tar tid att diskutera och kostar stora pengar, säger Lars Taxén.

I avhandlingen finns angreppssätt för att komma tillrätta med även sådana problem.

– Ett grundläggande synsätt i metoden är att koordinering i sig ska uppfattas som en egen verksamhet, påpekar Lars Taxén.

Erfarenheterna från Ericsson visar att metoden har haft en positiv påverkan på hur utvecklingsprojekt samordnas där. Lars Taxén drar i sin avhandling slutsatsen att metoden bör kunna användas i andra verksamheter med liknande karaktär, däribland bilindustrin, flygindustrin och andra telekommunikationsföretag.

Kontaktinformation
Lars Taxén disputerade den 25 mars 2003.
Hans avhandling heter “A Framework for the Coordination of Complex Systems’ Development”.

Opponent var Peter Axel Nielsen, Aalborgs Universitet.

Lars Taxén träffas på tel 073 09 77864 eller e-post: lars.taxen@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera