Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2003

Otillräcklig smärtlindring inom vården

Patienterna tror ofta att smärta behövs som ett tecken på hur det står till med deras sjukdom. Vårdpersonalen förklarar inte i tillräckligt utsträckning varför det är viktigt att lindra smärta, och vad som kan göras åt eventuella biverkningar vid smärtbehandling. Därför har alltför många patienter alltför ont.

Det framgår av den avhandling om smärta och smärtbehandling som sjuksköterskan och universitetsadjunkten Barbro Boström disputerat på. Hon har studerat smärtupplevelser hos en grupp nyligen opererade patienter och en grupp cancerpatienter inom den palliativa, lindrande, vården.

Resultatet är nedslående. Av de 100 nyopererade patienterna kände 29 vid intervjutillfället medelsvår eller svår smärta, och 79 hade haft sådan smärta inom det senaste dygnet. Motsvarande siffror för de 75 cancerpatienterna var 22 respektive 47. Mer än en tredjedel av alla patienter hade alltså ordentligt ont, eller hade nyligen haft det.

– Så ska det inte behöva vara! Smärta utgör mycket sällan ett nödvändigt ont, menar Barbro Boström

Tvärtom är det viktigt att lindra smärta så fort som möjligt, eftersom den annars riskerar att permanentas och bli värre. Det var vad som hänt med många av cancerpatienterna. De var nöjda med behandlingen i den palliativa vården, men den tidigare dåliga smärtlindringen inom den vanliga vården hade gett upphov till smärtmönster som blivit svåra att bryta. Med palliativ vård menas lindrande vård till patienter med obotbara sjukdomar, oftast med en kort förväntad överlevnad. Målet är att minska obehag och lidande och hjälpa patienten att leva så aktivt och normalt som möjligt även i livets slutskede.

– Det borde bli lika självklart att undersöka patienternas smärta som att undersöka puls, temperatur och blodtryck. Läkarna bör fråga om patientens nuvarande och tidigare smärtupplevelser, och sjuksköterskorna bör resonera med patienten om smärta och smärtbehandling, menar Barbro Boström.

Avhandlingen heter Acute and cancer related pain management. Disputationen ägde vid Högskolan i Halmstad 4 april.

Kontaktinformation
universitetsadjunkt Barbro Boström, tfn.035-16 74 05,
barbro.bostrom@hos.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera