Tema

Humanistdagar på båda sidor om sundet

Årets humanistdagar anordnas samtidigt vid universiteten i Lund och Köpenhamn och vid Malmö högskola. Den föredragshungrige kan den 25 till 27 april låta sig bussas runt mellan de olika lärosätena. Rausingpriset går i år till filmregissören Lukas Moodysson som håller Rausingföreläsningen lördagen den 26 april i universitetshusets aula.

– Med årets humanistdagar vill vi markera att världen faktiskt har förändrats under de senaste decennierna också på den högre utbildningens område, säger professor Jan Svensson, ordförande för området för Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. – Öresundsbron har skapat möjligheter för ett ökat samarbete och en tätare integration i hela Öresundsregionen. I denna process spelar humanistisk forskning en viktig roll, både genom att förmedla kulturella värderingar och genom att tillhandahålla analysverktyg för att förstå den nya situationen.

I Lund är det den Språk- och litteraturvetenskapliga sektionen som står för programmet med det övergripande temat Språk och litteratur i den moderna kulturen.
En föreläsare kommer till exempel att behandla den nya svenskan som har en mångspråkig grund, den så kallade ”Rinkebysvenskan”, en annan tar sig an det vikande intresset för språkkunskaper och en tredje har tittat närmare på vilken roll förebråelser spelar när man diskuterar.
Under fredagen tar fem olika föreläsare sig an det övergripande temat. För att belysa att ämnena är komplexa och kan angripas från olika håll har de bjudit in en kommentator till var och en av föreläsningarna. Fredagen avslutas med en paneldiskussion i ”Fråga-Lund-stil” där olika forskare diskuterar och svarar på frågor om språk och litteratur.
Under både fredagen och lördagen håller dessutom studenter, doktorander och forskare parallella föreläsningar. Till skillnad från förr då föredragen har ägt rum vid de olika institutionerna kommer årets arrangemang att vara samlat till lokaler runt universitetsplatsen.

Lunds program avslutas i vanlig ordning på lördagen med Rausingföreläsningen i universitetshusets aula. Årets Rausingska humanistpris går till en kulturpersonlighet och den här gången har man valt att ge det till filmregissören Lukas Moodysson. Enligt prismotiveringen har han kommit att bli en av de viktigaste personligheterna i den moderna svenska kulturen.
– Moodysson har gett viktiga bidrag till samhällsdebatten genom att i sina filmer behandla grundläggande existensiella och samhällspolitiska frågor, står det i prismotiveringen.

I Köpenhamn firar Det Humanistiske Fakultet (KUA) invigningen av fakultetens nya byggnader med mer än 60 arrangemang i form av föreläsningar, utställningar, debatter, högläsningsbrunch och en historisk middag.

I Malmö ligger uppmärksamheten på frågor som tvingar humanisten att ta ett steg utanför humaniora och att söka samband med andra vetenskapsområden. Det är till exempel frågor om hur språkforskning och politik har gripit in i vartannat hos några ryktbara individer eller om hur den visuella kulturen påverkar och påverkas av ekonomi och teknologi. Även Malmö högskola har en expertpanel som svarar på frågor om Malmös historia och sedan bjuds publiken på rundvandring i staden.

Humanistdagar anordnades vid Lunds universitet för första gången 1985 och då var det övergripande temat Humaniora över gränserna. Liksom i år hade man valt att visa på bredden inom humaniora genom ett svensk-danskt samarbete. Tanken med årets satsning är dock att det gränsöverskridande samarbetet ska fortsätta.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jan Svensson, ordförande för HT-området i Lund tel 046/ 222 87 12
Ole Krarup Jensen, områdesledare för den humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet, tel 0045- 353 28089
Peter Luthersson, områdesprefekt för K3, Malmö högskola, tel 040 – 6657524,
0708 – 655291
Programmen finns på följande webbadresser www.lu.se/info/humanistdag, www.mah.se/kalendarium/ eller www.humaniorafestival.dk

Humanistdagar på båda sidor om sundet

 lästid ~ 3 min