Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2003

Akrylamid och hälsorisker

Birgit Paulssons avhandlingsarbete som presenteras idag 4 april är uppföljningsstudier av läckaget av akrylamider vid tunnelbygget i Hallandsås. Syftet har framför allt varit att förbättra underlaget för bedömning av hälsorisker, främst cancerrisker, i samband med denna exponering och vid exponering för akrylamider generellt.

I tätningsmedlet som användes i tunneln ingick akrylamid och metylolakrylamid, som är ett snarlikt kemiskt ämne. Akrylamider är kemiskt reaktiva och just den egenskapen tros vara främsta orsaken till att de kan ge upphov till nervskador. Akrylamid omsätts i kroppen till en metabolit, glycidamid, som också är kemiskt reaktiv och som misstänks vara orsak till akrylamids cancerriskförhöjande verkan.

Ett verktyg i arbetet har varit att använda akrylamidernas bindning till hemoglobin i blod (så kallade Hb-addukter) för att mäta doser av dessa i exponerade människor och djur. Metod att mäta Hb-addukter av metaboliten glycidamid har också förfinats. Birgit Paulsson har använt adduktmätning för att klarlägga exponeringar för akrylamider i några arbetsmiljöer. I ett fall klarlades att hög akrylamidexponering var orsaken till observerad sjukdom, i form av nervskador. Hos tunnelarbetare från Norge användes metodiken för att söka klarlägga exponering och dess relation till symptom på nervskada. Studierna stödjer tidigare uppskattning av tröskeldosen för uppkomst av nervskador i människor.

I experimentella studier har kvalitativa och kvantitativa samband för akrylamidernas förmåga att skada generna, dvs. deras cancerriskförhöjande potential, klarlagts. Akrylamids omsättningsprodukt i kroppen, glycidamid, har visats vara av avgörande betydelse för dessa effekter. Metylolakrylamid har också visats ge upphov till glycidamid-metabolit. Omsättningen till glycidamid har studerats i människor och djur. Underlaget för cancerriskbedömning har stärkts. Studierna visar på linjärt dos-risk samband utan tröskel för cancerrisker.

Doktorsavhandlingens titel: Dose Monitoring for Health Risk Assessment of Exposure to Acrylamides

Disputationen ägde rum fredag 4 april. Opponent var doc. Dan Segerbäck, Karolinska institutet.

Birgit Paulsson kan nås på telefon 08-16 20 18 (Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post birgit.paulsson@mk.su.se

Birgit Paulsson kommer att medverka vid Forskardagarna 16 – 18 oktober 2003.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera