Tema

En ny typ av parti på EU-nivå

Trots att det sedan ett tiotal år existerar ett slags partiorganisationer på Europisk nivå är de relativt okända för allmänheten. I en avhandling av Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, kartläggs en av dessa organisationer, ELDR.

Sandström konstaterar att ELDR, det Europeiska-, liberala-, demokratiska- och reformistiska partiet, över tid har uppnått minst lika hög grad av idémässig och organisatorisk sammanhållning som det kristdemokratiska och det socialdemokratiska Europapartierna, EPP och PES. Det betyder i sin tur att vi kan skönja ett slags partisystem på europeisk nivå, vilket inte minst har visat sig ha betydelse för de beslut som fattas i Europaparlamentet.

Inom statsvetenskapen är man, trots att ELDR liksom EPP och PES betecknar sig själva som partier, fortfarande osäkra på om de, jämfört med de nationella partierna, verkligen kan definieras som politiska partier. Författaren menar emellertid att de europeiska partierna mycket väl kan definieras som ett slags partier, men att de däremot inte fullt ut kan liknas vid de partier vi känner på nationell nivå. De Europeiska partierna utgör snarare en ny typ av parti väl anpassade till hur den Europeiska Unionen fungerar.

Fredagen den 4 april försvarar Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Liberalt partisamarbete i Europa – ELDR en ny typ av parti? Disputationen äger rum kl. 13.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal, S213h. Fakultetsopponent är professor Lars Svåsand, Universitetet i Bergen.

Kontaktinformation
Camilla Sandström nås på:
Tel: 090-786 61 85
0940-800 02
070-219 63 44
E-post: camilla.sandstrom@pol.umu.se

En ny typ av parti på EU-nivå

 lästid ~ 1 min