Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2003

Patienters och anhörigas upplevelse av sjukhusvård

Patienter med en negativ syn på sin egen hälsoutveckling upplever ofta sjukhusvården som sämre än vad patienter med en mer positiv syn på sin hälsa gör.

Det visar arbetsterapeuten Barbro Krevers i sin avhandling i ämnet vårdvetenskap.

Hon har i fyra delstudier studerat hur äldre patienter och anhöriga upplever kontakten med sjukhusvården.

– Att mäta patienters upplevelse av vård är inte enkelt. Ett vanligt resultat i olika undersökningar är att 80 procent av dem är nöjda. Men det resultatet ger inte så mycket information och kan lura oss att tro att allt är bra, säger Barbro Krevers.

Med hjälp av intervjuer med 14 patienter och tio anhöriga har hon därför arbetat fram en modell för hur vårdpersonalen ska kunna förstå patienters upplevelse av den vård de får på sjukhuset.

Resultaten av intervjuerna visar att patienternas tidigare erfarenhet av sjukhusvård spelar roll för hur förväntningarna på vården är. Likaså har patienternas individuella syn på sin hälsa/sjukdom och förväntan på hur den ska utvecklas en stor betydelse för hur de upplever vården.

– Även deras syn på sig själva påverkar upplevelsen, säger Barbro Krevers. Hennes resultat i en större studie visar att de patienter som inte hade tidigare erfarenhet av sjukhusvård, som förväntade sig en negativ hälsoutveckling efter utskrivning och som skattade sin livssituation som sämre, också hade en lägre skattning av i vilken grad vården hade uppfyllt deras behov. De var alltså överlag mer kritiska till vården.

För de patienter som hade tidigare erfarenhet av sjukhusvård och som hade en mer positiv syn både på sin hälsoutveckling och på sin livssituation, var resultatet det omvända. De var generellt sett mer positiva till den vård de hade fått.

Resultaten visar även att patientgrupper har olika behov under vårdprocessens olika faser. Den teoretiska modell Barbro Krevers arbetat fram ska underlätta för vårdpersonalen att få fram dessa mönster bland patienterna redan vid inskrivningen, så att vården i tid ska kunna möta deras individuella behov.

– Det behövs lärande och kontinuerlig kvalitetsförbättring i vården. Genom att ta reda på vilka tidigare erfarenheter patienten har och vilken hälsoförväntan som finns, kan man därmed också få fram att olika patientgrupper har olika förväntningar och behov av vården. När man vet det är det också lättare för vårdpersonalen att se till att de behoven uppfylls.

Patienternas behov kan exempelvis handla om hur de blir introducerade på vårdavdelningen, vilka rutiner som finns, vilka effekter olika mediciner har och hur de förbereds för utskrivning.

Avhandlingen belyser även omständigheterna för anhörigas möjlighet att vara delaktiga i sjukhusvården.

Barbro Krevers är knuten till Institutionen för Hälsa och Samhälle och disputerade den 7 februari. Avhandlingen heter “Patient and relative perspectives regarding quality in hospital care for older people – Theory and Methods”. Opponent var docent Britt-Inger Saveman vid Högskolan i Kalmar.

Kontaktinformation
Barbro Krevers kan nås på e-post barbro.krevers@ihs.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera