Tema

Läkemedel slår olika trots samma dos

Samma dos av psykofarmaka slår olika på olika personer. En hel del patienter, framför allt kvinnor, tar mer medicin än de skulle behöva. Det visar Linköpingskemisten Daniel Öhman i en doktorsavhandling. Han har även utvecklat och förbättrat tekniken för att mäta drogkoncentrationer i blodprov.

Det har kommit en ström av nya psykoaktiva mediciner de senaste decennierna. Men sedan läkemedlen väl introducerats, finns få rapporter om hur de fungerar i den psykiatriska vardagen.

Daniel Öhman, analytisk kemist och forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping, har utvecklat och förbättrat metoder för att mäta drogkoncentrationer med hjälp av blodprov från patienter som ordinerats tre av de nyaste drogerna som används vid antidepressiv respektive antipsykotisk behandling: citolapram (läkemedlet Cipramil), reboxetin (Edronax) och ziprasidon (Zeldox).

Koncentrationen av drogerna i kroppen kan variera kraftigt mellan olika patienter, trots att den föreskrivna dosen är densamma. Och alla läkemedel har ett samband (även om det inte alltid är fastställt) mellan koncentration och effekt, både vad det gäller önskad verkan och oönskade biverkningar.

Olika bioanalytiska metoder har därför blivit viktiga verktyg för att optimera den individuella läkemedelsbehandlingen. Tyngden i Daniel Öhmans forskning ligger i analystekniken och syftet med hans forskning är att underlätta läkemedelsanalyserna inom ämnesområdet klinisk farmakologi.

I sitt doktorsarbete utgår Daniel Öhman från mer än 500 patientprover och har därmed fått en bild av hur läkemedlen slår hos en heterogen grupp användare, vilket alltså inte är så vanligt.

Han visar bland annat att den antidepressiva drogen reboxetin (som verkar hämmande på återupptaget av noradrenalin) bryts ned olika hos kvinnor och män. På grund av den sammansättning läkemedlet har i kroppen efter nedbrytningen, finns det anledning att tro att drogen verkar effektivare på kvinnor. Samma dos medicin ger hos kvinnor i medeltal 30 procent högre
återupptagshämmande effekt. Det visade sig också att en patient som äter reboxetin hade ungefär samma koncentration över tid, medan spridningen mellan individer var mycket stor.

I klartext betyder det att en hel del patienter, framför allt kvinnor, förmodligen tar mer medicin än de skulle behöva.

Kontaktinformation
Daniel Öhman disputerade den 28 februari på avhandlingen ”Bioanalytical Development för Application in Therapeutic Drog Monitoring: Focus on Drugs Used in Psychiatry”. Han kan nås på telefon 070-242 75 52, epost
daniel.ohman@imv.liu.se

Läkemedel slår olika trots samma dos

 lästid ~ 2 min