Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2003

Den moderna människans ökande behov av bilen – en utmaning för modern utveckling

Doktorsavhandling i freds- och utvecklingsforskning av Marie Thynell

Dagens transportsystem står inför en grundläggande kris. En kris som innebär ett ifrågasättande av den rådande (förenklade) synen på såväl tillväxt som modernisering.Att bygga upp teknisk-sociala system för bilar och tunga fordon utgör en väsentlig del av denna s k modernisering. Samtidigt innebär moderniseringen att både urbanisering och människors behov av rörlighet ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten i övrigt.

I dagsläget har varken politiker eller företagare en helhetssyn på hur dagens städers krisartade transportförhållanden skall hanteras. Vare sig stat eller marknad har heller klara riktlinjer för hur man skall hantera det ständigt ökande behovet av rörlighet hos den snabbt växande andelen fattiga i utvecklingsländerna – eller hur transportsystemen skall klara kraven på hållbar utveckling. Tvärtom leder dagens utformning av persontransporter till en ökad ojämlikhet, samtidigt som det ar oklart vilka aktörer (om några) som är beredda att ta ansvar för pågående utveckling.

Denna avhandling ger exempel från tre olika miljöer i syfte att granska mekanismerna bakom globaliseringen av bilar och tunga fordon: en historisk del fokuserar på Brasilia och Teheran medan samtida urbana miljöer undersöks med exempel från Rom och New Delhi. Slutligen undersöks biltillverkarnas syn på sin egen roll i bilanvändandets globalisering och behovet av hållbarhet s.k. sustainability.

Resultaten visar att USA har varit och fortfarande är den dominerade förebilden vad gäller den attraktiva och moderna livsstilen och att bilens roll i denna modell tas för given. De lokala eller traditionella behoven i städer som t ex New Delhi tas inte på allvar och påverkar alltså inte utvecklingen av transportsystemen. Det finns en stark tilltro hos såväl politiker som företagare att en fortsatt teknisk utveckling skall lösa de aktuella problemen. Denna relativt oproblematiserade tilltro förefaller riskfylld då många av bilismens problem snarare är av en social än teknisk karaktär.

Avhandlingens titel: The unmanegeable modernity. An exploratory study of motorized mobility in development
Avhandlingsförfattare: Marie Thynell, tel. 031-13 63 64(bost), 031-773 4937(arb.)
e-post: m.thynell@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor emer. Thomas P. Hughes, University of Pennsylvania
Tid och plats för disputation: Lördagen den 5 april 2003, kl. 13.00, sal 120, Världshuset, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera