Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2003

Miljögifter i aska från fjärrvärmeverk överstiger ibland gränsvärden

Aska från fjärrvärmeverket i Kalmar återförs till skogsmark i form av pellets, även kallat agglomerat. Resultaten i en avhandling från Göteborgs universitet visar att halten av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), flera av dem är starka miljögifter, i aska och agglomerat ibland överstiger Skogsvårdsstyrelsens preliminära gränsvärden.

Författaren Sirkku Holmberg har i sin avhandling karaktäriserat askans sammansättning, behandling, lakningsegenskaper och mineralogi. Holmberg har totalt analyserat ett trettiotal grundämnen i askan, av vilka kalcium, kalium, magnesium och svavel är de huvudsakliga ämnena. Arsenik, kadmium, nickel och borhalterna i askan tillhör de ämnen, förutom PAH, som ibland överskrider gränsvärdena.

Resultaten visar också att pellets av aska och dolomitsten löser sig långsammare än aska som självhärdat. Detta påverkar på sikt näringstillförseln till skogsmarken. Sirkku Holmberg visar också att kalium löses ut snabbt från alla typer av agglomerat.

Askpellets måste torkas innan de är färdiga för lagring och spridning. I dag torkas de med varm luft som värmts upp med olja som bränsle. Vid förbränning av träpulver på fjärrvärmeverket bildas det varma rökgaser. Testtorkning av granuler med rökgaserna visade att utnyttjande av rökgaser för torkning kan vara ett bra alternativ till torkning med varmluft. Då sparar man på olja. Rökgaser finns på alla värmeverk och kan betraktas som en outnyttjad resurs.

Fjärrvärmeverket i Kalmar producerar ca 380 ton vedaska per år.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/sirkku_holmberg.shtml

Sirkku Holmberg
Göteborgs universitet
Institutionen för geovetenskaper
Telefon: 0480-44 62 19 (arbete) eller 0480 – 663 91 (hem)
E-post: sirkku.holmberg@hik.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera