Tema

Har könet betydelse för företagsamheten?

Huvudfrågan i Elisabet Ljunggrens avhandling är vilken betydelse kön har för entreprenörskap. Det visar sig att en skillnad är att det är färre kvinnor än män som förverkligar sina drömmar om att starta företag. Men å andra sidan är de kvinnor som beslutar sig desto mer benägna att fullfölja sina planer jämfört med männen.

Genom en ”kunskapsresa” undersöks temat utifrån två perspektiv det individfokuserade- och det relationsfokuserade perspektivet. Ljunggrens utgångspunkt är att entreprenörskap anses vara ett viktigt element i samhällets ”wealth creation”, tillväxtbygge, men att det finns få entreprenörer i Norge och Sverige. Då andelen kvinnliga entreprenörer är låg, är kvinnor en speciellt intressant grupp att studera därför att de utgör en stort potential av entreprenörer i samhället.

Avhandlingen visar bland annat att det i entreprenörskapsprocessen sker ett visst frånfall av kvinnliga entreprenörer i övergången från önskan om att starta eget företag är formulerad till att de konkreta förberedelserna till företagsstarten sker. Men det är färre kvinnor än män som faller ifrån i fasen från förberedelse till start av företaget. Kvinnor är alltså inte ”sämre” entreprenörer än män. Skillnaden i antalet kvinnliga och mannliga entreprenörer uppstår alltså i stadiet innan entreprenörskapsprocessen.

Avhandlingen består av tre kvantitative studier där de olika faserna i entreprenörskapsprocessen undersöks, samt en kvalitativ studie där entreprenören är placerad i ett större sammanhang; både som medlem av ett hushåll och som en som driver ett företag. Genom den kvalitative studien visar Ljunggren att hushållets ”liv” och företagsetableringen är tätt sammanvävd, vilket innebär att entreprenörerna ofta handlar utifrån andra kriterier än de strikt ekonomiskt rationella. Dessutom tydliggör hushållsanknytningen att entreprenörens kön har betydelse i entreprenörskap, till exempel kan etablering av ett företag ses som en möjlighet till flexibla lösningar för hushållet när det gäller barnomsorg.

Avhandlingen, med sin utgångspunkt i olika perspektiv och tillämpningar, bidrar till en mer mångsidig förståelse av entreprenörskap. Betydelsen av kön i entreprenörskap visar sig bland annat genom de roller kvinnor och män har i familje- och omsorgsliv. Dessa roller har betydelse för de val som tas i samband med etablering av företag. Denna kunskap är viktig för hur det offentligas initiativ för att främja entreprenörskap i samhället bör utformas.

Fredagen den 14 mars 2003 försvarar Elisabet C. Ljunggren, Handelshögskolan, Umeå universitet och Nordlandsforskning, Bodø, Norge, sin doktorsavhandling med titeln Entrepreneurship and gender. A journey of learning: From the individual perspective to the relational perspective. Norsk titel:”Entreprenørskap og kjønn. En kunnskapsreise mellom to perspektiver: Fra individ til relasjon.”
Disputationen äger rum klockan 13.15 i Humanisthuset, hörsal G.
Fakultetsopponent är professor Anne Kovolainen, Turku School of Business and Economics, Turku, Finland.

Kontaktinformation
Ljunggren är född och uppvuxen i Narvik, Norge. Hon bor i Bodø och har sedan 1991 arbetat vid forskningsinstitutet Nordlandsforskning.

Elisabet nås på:
Tel: +47 75 51 76 00 (arbete)
eller +47 75 51 84 26 (hem)
Mobil: +47 909 99 609.
E-post: : elisabet.ljunggren@nforsk.no

Har könet betydelse för företagsamheten?

 lästid ~ 2 min