Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2003

Diskrimineringslagar dåligt skydd när invandrare förlorar sina jobb

Diskrimineringslagstiftningen spelar sällan någon roll för invandrares möjligheter att behålla sina anställningar. Det visar IFAU-rapporten “Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen”. Rapporten har skrivits av Catharina Calleman, Umeå universitet.

Invandrare förlorar oftare än svenskfödda sina anställningar när nedskärningar görs. I uppsatsen diskuteras vilken roll diskrimineringslagstiftningen kan spela för att förbättra invandrarnas möjligheter att behålla sina anställningar.

Förbudet mot etnisk diskriminering ger sällan något skydd mot att utrikes födda arbetstagare förlorar sina anställningar oftare än svenskfödda. Det huvudsakliga skälet till detta är att arbetsmarknaden är segregerad mellan olika etniska grupper; svenskar och invandrare har olika arbetsgivare och arbetar med olika arbetsuppgifter. Invandrarna har också kortare anställningstid. Diskrimineringsförbudet blir därför svårt att tillämpa. Förbudet bygger på att en jämförelse ska göras mellan individer av olika kategorier hos samma arbetsgivare samt att de jämförda personerna ska befinna sig i en “likartad situation”. De nedskärningar som studeras i rapporten gjordes ofta på de områden där de utrikes födda arbetade. Skillnaderna var störst i de minst kvalificerade yrkena.

Det finns dock enligt studien en rad saker som skulle kunna hjälpa invandrarnas situation. Eventuellt kan förbudet mot indirekt diskriminering ge vissa möjligheter då det räcker att personer av en viss grupp missgynnas. Även lagens krav på aktiva åtgärder skulle kunna förbättra situationen eftersom arbetsgivarna har skyldighet att aktivt främja etnisk mångfald. Förbudet mot diskriminering av tidsbegränsat anställda kan ge mer kompetensutveckling och därmed fortsatt anställning. EG-direktiv mot etnisk diskriminering och diskriminering på grund av ålder får förmodligen en marginell betydelse för invandrarnas anställningsskydd.

Bakgrund och metod
Statistik har visat att utrikes födda personer under 1990-talet förlorat sina anställningar i högre grad än personer födda i Sverige. Samma sak visades i en undersökning på tjugo arbetsplatser som genomfördes på uppdrag av Integrationsverket. I undersökningen intervjuades arbetsgivare och fackliga företrädare som deltagit i förhandlingarna om uppsägningar. Denna uppsats bygger på resultatet av den undersökningen.

Kontaktinformation
Vill du veta mer kontakta Catharina Calleman på telefon 090-786 77 11 eller via e-post catharina.calleman@jus.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera