Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2003

Ska folkbibliotekens utbud styras av efterfrågan?

På dagens folkbibliotek är det besökaren som ska bestämma. Verksamheten ska styras av efterfrågan ungefär som i en butik eller på en marknad. Bosse Jonsson undersöker i sin avhandling vid Linköpings universitet vilka idéer som utformar biblioteken.

När folkbiblioteken bildades för ungefär 100 år sedan hade de stor betydelse för demokratiseringen av det svenska samhället och för välfärdssamhällets framväxt. Bosse Jonsson är bibliotekarie och undersöker i sin avhandling i pedagogik vilken funktion folkbiblioteken fyller i dag och vilka de idémässiga rötterna är.

– Eftersom folkbibliotekens verksamhet inte är reglerad i lag borde idéerna få större betydelse för deras utformning, säger Bosse Jonsson.

Han har intervjuat bibliotekschefer och ansvariga politiker i nio kommuner i olika delar av landet om deras syn på folbibliotekens roll i dag. De vill gärna arrangera folkbiblioteken så att det som besökarna förväntar sig också finns där. Innehållet ska inte styras av biblioteken, men om de används som bibliotekschefer och politiker tänkt sig ska de inspirera till intresse för samhällsfrågor och delaktighet i medborgarnas gemensamma intressen.

Det gör att användarna får ett stort inflytande, medan de som inte är användare får mindre inflytande, trots att de är med och finansierar verksamheten. Det är ett problem som biblioteken delar med annan offentlig verksamhet.

– Politiken får mindre betydelse och invånarna hänvisas till sin egen sin egen förmåga, säger Bosse Jonsson och nämner skolan som ett annat exempel. Där ska eleverna i dag ta ansvar för både sitt eget inflytande och sitt eget lärande.

Synsättet har också betydelse för bibliotekariens och andras yrkesutövning i offentliga verksamheter, menar Bosse Jonsson. Hur påverkar det synen på yrkeskunnande och yrkeskunskap när verksamheten ska utformas som användarna vill?

I dokument, utredningar och annan forskning om synen på folkbiblioteken sedan deras tillkomst har han kunnat se rötterna till det synsätt han mött i intervjuerna. Och när han jämför det synsätt som styr folkbibliotekens verksamhet med det som styr marknadsekonomin kommer han fram till att de idémässiga rötterna har mycket gemensamt.

Avhandlingen heter Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek. Opponent var professor Geir Vestheim vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Kontaktinformation
Bo Jonsson kan nås på tel 016-15 34 53 eller 073-963 24 12 och via e-post bo.jonsson@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera