Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2003

Sexualitet och genus fortfarande osynligt inom medicin

Endast i några få områden inom läkarutbildningen sker undervisning med ett genusperspektiv. De färdiga läkarna tar därmed examen med viktiga medicinska kunskapsluckor.Resultatet av en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det inom det medicinska området ännu inte finns en tvärvetenskaplig syn på genus och sexualitet.

En tvärvetenskaplig syn på genus och sexualitet är nödvändig, dels för att fylla ut medicinska kunskapsluckor och dels för att ha bättre möjlighet att förstå ­ och kunna respektera ­ människors val av livsstil.

Läkaren Anna Westerståhl undersöker i sin avhandling hur genus och sexualitet förstås, diskuteras och bemöts i ett medicinskt sammanhang. Med exempel från tre olika sorters möten visar hon några av de utmaningar och svårigheter som finns vid användandet av ett genus/sexualitetsbegrepp som sträcker sig utanför den traditionella, biomedicinska ramen.

Ett av de sammanhang som undersöktes gäller distriktsläkare och deras medvetenhet och kunskap om lesbiska kvinnor bland de egna patienterna. Resultaten visar att få av distriktsläkarna kände till att de hade lesbiska kvinnor bland sina patienter, dessutom var kunskapen om
lesbiska kvinnors levnadsvillkor och hälsofrågor begränsad.

Det andra sammanhanget gäller ämnesföreträdare/lärare på medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och deras syn på genus i sina egna ämnen och i undervisningen. Resultaten visar att genusperspektiv på det
egna ämnet uppfattades antingen som ovetenskapligt och irrelevant eller som angeläget och relevant. I bägge fall var genusperspektiv starkt förknippad med kvinnor och det var kvinnor som symboliserade genusperspektivet och kvinnor som talade om genus. Undervisning med ett genusperspektiv var begränsad till några få områden inom utbildningen.

Det tredje sammanhanget gäller kvinnor som deltagit i ett mångårigt hälsoprojekt avseende riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom. Resultaten visar att dessa kvinnor genom hälsobefrämjande aktiviteter hade förbättrat sin riskfaktorprofil, trots att den medicinska informationen
om riskfaktorer de fått kunde vara både oklar till sitt innehåll och påträngande till sin form.

Leg läkare Anna Westerståhl, tel 031-773 68 33, fax 031-774 17 08, e-post: anna.westerstahl@allmed.gu.se

Huvudhandledare: professor Cecilia Björkelund tel: 031-773 68 32, Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen
för allmänmedicin. Avhandlingens titel Encounters in the medical context ­ issues of gender and sexuality
Möten i det medicinska sammanhanget ­ tema genus och sexualitet. Avhandlingen försvaras fredagen den 14 februari klockan 9.00, Arvid Wallgrens Backe, Hus 2 Sal 2119.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera