Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2003

Är VA-systemen långsiktigt hållbara?Hur skall framtida VA-system se ut?

I ett doktorsarbete på Chalmers har Margareta Lundin tagit fram ett antal indikatorer med vars hjälp beslutsfattare inom VA-sektorn kan bedöma VA-systems långsiktiga ekologiska hållbarhet. Indikatorerna har testats i fallstudier i Göteborg och en stad i Sydafrika.

Indikatorerna visade att VA-systemet i Göteborg är på god väg mot en hållbar utveckling men att det finns brister, t ex vad gäller att förse jordbruket med näringsämnen. I Sydafrika var situationen betydligt allvarligare på grund av en snabbt växande befolkning och en ökande belastning på vattenresurserna.

En av slutsatserna från fallstudierna är att det behövs ett mer rationellt tillvägagångssätt för att ta fram uthållighetsindikatorer. Det är även viktigt ha ett helhetstänkande och att koppla ihop vattnets kretslopp från råvattentäkt till recipient, med energisystem och jordbruk. I projektet har därför utvecklats en procedur för att arbeta fram uthållighetsindikatorer.

Margareta Lundin har även jämfört olika sätt att återföra näringsämnen till jordbruksmark med hjälp av livscykelanalys. Livscykelanalys är en metod för att bedöma en produkts eller process miljöpåverkan från vaggan till graven. Urinseparering visade sig ha miljömässiga fördelar jämfört med konventionell avloppsvattenrening. Förutom ökad återföring av näringsämnen, kan utsläpp till vatten av framförallt kväve minskas, liksom energianvändningen eftersom den energikrävande tillverkningen av handelsgödsel kan undvikas.

Ett brådskande problem för reningsverken är vad man skall göra med avloppsslammet och även olika sätt att ta hand om slam utvärderas i avhandlingen. Fosfor är det näringsämne som diskuterats mest i debatten om hur man skall uppnå ett hållbart VA-system. Slamspridning på jordbruksmark är ett relativt billigt sätt att ta hand om slam men det har miljömässiga begränsningar då relativt mycket energi går åt för att hygienisera, transportera och sprida slammet. Slamförbränning med energiåtervinning är ett dyrbart alternativ där fosforn går förlorad eftersom askan är alltför förorenad för att omhändertas. Ny, mindre kostsam teknik med fosforåtervinning har visat sig vara lovande men behöver utvärderas ytterligare innan den kan införas i större skala.

Avhandlingen “Indicators for Measuring the Sustainability of Urban Water Systems – a Life Cycle Approach”, försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 31 januari 2003.

Margareta Lundin är från Jönköping.

Kontaktinformation
Mer information:
Margareta Lundin, Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 8606, e-post: margareta.lundin@esa.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera