Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2003

Ny analysmetod för dioxinlika föreningar

Koncentrationen av dioxinlika föreningar i sediment ökar generellt ju längre söderut i landet man kommer. Studiens resultat visade att de mer industrialiserade och befolkade södra delarna av Sverige och Finland är utsatta för en större miljöbelastning.

Giftiga dioxiner och vissa dioxinlika PCB analyseras idag rutinmässigt med hjälp av avancerade kemiska analysmetoder. Efter den utförda analysen rapporteras halten av speciellt giftiga dioxiner och PCB. I framtiden är det möjligt att andra dioxinlika föreningar kommer att inkluderas i dessa analyser. Exempel på sådana dioxinlika föreningar är polyklorerade naftalener (PCN), alkylerade polyklorerade dibensofuraner (R-PCDF) samt polyklorerade dibensotiofener (PCDT). En metod för analys av dessa föreningar har därför utvecklats.

Kjell Lundgren, miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, visar i sin doktorsavhandling hur plana dioxinlika föreningar binder till grafitstrukturen i en kolkolonn. En fraktion innehållande plana ämnen erhölls från kolkolonnen och analyserades med avseende på PCN. Bioackumulation av PCN kunde därmed studeras i en bentisk näringskedja (sediment, sedimenterande material, vitmärla, skorv och hornsimpa) från Bottniska viken. Endast ett fåtal av alla analyserade PCN bioackumulerade. Bakgrundshalterna av PCN i sedimenten var ungefär 1 ng/g (1 ppb) och det årliga nedfallet av PCN i Bottniska viken låg på samma nivå som beräknade förindustriella nivåer i Europa. Koncentrationen PCN och PCB i sedimenten ökade generellt ju längre söderut proverna var tagna. Resultaten visade att de mer industrialiserade och befolkade södra delarna av Sverige och Finland är utsatta för en större miljöbelastning.

Analys av R-PCDF i krabbsmör från krabbor fångade utanför den svenska västkusten innehöll högre halter av R-PCDF än dioxin. Denna grupp av föreningar bioackumulerar bevisligen i näringskedjor och kan därför vara en fara för organismer.

Kjell är född i Ljusdal, men har vuxit upp och bott i Umeå.

Fredagen den 7 februari försvarar Kjell Lundgren, miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Properties and analysis of dioxin-like compounds in marine samples from Sweden. Svensk titel: Egenskaper och analys av dioxinlika föreningar i marina prover från Sverige.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är Dr. John Jake Ryan, Health Canada, Health Products and Food Branch, Ottawa, Kanada.

Kontaktinformation
Kjell Lundgren nås på:
Telefon: 090-786 9324
E-post: kjell.lundgren@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera