Tema

Michel Butor – författare som målar i ord

Doktorsavhandling i romanska språk, av Sonia Lagerwall.


Den franske författaren Michel Butor (född 1926) har de senaste femtio åren gjort sitt bästa för att spränga genregränser och riva murarna mellan konstarterna. Otaliga är de exempel där han som poet och essäist har samarbetat med bildkonstnärer och fotografer. Sonia Lagerwall tar i sin avhandling upp Butors tredje och mest kända roman, La Modification från 1957 (Resa mellan kvinnor), som ett exempel på en ikonotext. En ikonotext är ett slags hybrid som strävar efter att utnyttja både ordets och bildens specifika egenskaper för att ge texten lika delar dynamik och spatialitet.

Med sina fyra romaner blir Butor känd för publiken som en av författarna i den formmedvetna Nouveau Roman-vågen som möblerar om i det franska litterära 1950-talet. Den nya franska romanen laborerar med en icke-linjär berättarstruktur, tillämpar en uppbruten syntax, förtätande berättarstrategier som elliptiska eller repetitiva strukturer, lek med indicier och mångtydighet. På 1960-talet börjar Butor att fullt ut experimentera med typografi och textens visuella utformning. Men redan de tidiga verken vittnar om ett stort intresse för bildkonsten och referenserna till konstföremål, muséer, konsthistoriska epoker etc. är många.

En ikonotext kan vara antingen bimedial eller unimedial, d.v.s. den kan göra bruk av visuella bilder eller också låta bilden artikuleras endast genom det verbala mediet. Den dialogiska principen mellan ord- och bildelement är densamma i båda fallen. Bilden introducerar ett spatialt element i textens temporala flöde, saktar ner dess tempo, ger form. Men i mötet med textens temporala dimension så sätts bilden själv i rörelse, dess betydelsemöjligheter utvidgas, expanderar, börja driva. I La Modification är den verbala koden den enda förekommande koden, varför bilden kommer att förmedlas via orden.

Bland de strategier för att ’översätta’ bild som en unimedial ikonotext förfogar över är ekfrasen, den verbala beskrivningen av ett bildkonstverk, den mest explicita. Här finns en oförtäckt intention hos författaren att upprätta analogier med bildkonsten. Men bildens specificitet gör sig i La Modification också påmind genom mer implicita anspelningar på bild. Dels på typografisk nivå då det verbala mediet behandlas som ett estetiskt material och textens visuella form och presentation får en semantisk funktion (ikonicitet), dels inom fiktionens universum då en dynamisk verklighet i fiktionen framställs som rörde det sig om en statisk artefakt (piktorialism).

I avhandlingen undersöks La Modification som en poetiskt konstruerad roman med didaktiska förtecken i vilken samspelet mellan text- och bildelement syftar till att aktivt inbjuda läsaren i meningsproduktionen och guida denne genom läsningen. Betoningen på läsarens roll och på det komplementära förhållandet mellan de olika teckenkoderna och deras särarter föranleder en jämförelse med Renässansens emblem, en hybridgenre vars dialogiska kompositionsprincip pekar fram mot den moderna textuppfattningen i vilken läsaren intagit en framträdande roll.

Avhandlingens titel: Quand les mots font image. Une lecture iconotextuelle de La Modification de Michel Butor.
Disputationen äger rum fredagen den 24 januari 2003 kl. 14.15
Opponent: Professor Morten Nøjgaard
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Sonia Lagerwall, tel. 031-773 1815 (arb.),
e-post sonia.lagerwall@rom.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
Internet: www.hum.gu.se

Michel Butor – författare som målar i ord

 lästid ~ 2 min