Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2003

Är miljön en demokratiförorenare?

Sverker C. Jagers avhandling Justice, Liberty and Bread – For All? baserar sig på ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan statsvetenskap och fysisk resursteori. Den söker med nya teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt analysera om hållbar utveckling är möjlig inom ramen för liberal demokrati.

Jagers visar att den påstådda motsättningen mellan de två i hög grad vilar på ofullständiga analyser av vad hållbar utveckling skulle innebära i termer av samhällsförändring och politiska beslut. Man har också konsekvent bortsett från det faktum att det finns olika former av liberal demokrati.

Sedan miljöproblemen började uppmärksammas på 1960-talet har många samhällstänkare hävdat att hållbar utveckling inte kan uppnås av det politiska system som är förhärskande i industriländerna – liberal demokrati. Stöd för detta har man hämtat från två håll. Dels från verkligheten, t ex genom att identifiera bristande institutioner eller misslyckade/brutna internationella miljöavtal där västerländska demokratier varit inblandade. Dels med teoretiska argument som att den liberala demokratin är baserad på värden och principer, t ex. individuell frihet och äganderätt, som skulle hotas om industriländerna försöker uppnå hållbar utveckling. Istället för liberal demokrati har därför alternativa politiska system föreslagits. Flera debattörer har hävdat att ett auktoritärt politiska system är en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling. Mer demokratisk orienterade tänkare har snarare försvarat politiska system i vilka medborgarna och berörda parter tillåts medverka i beslutsprocessen i långt högre grad än vad som är fallet i dagens liberala demokratier.

Jagers ifrågasätter i sin avhandling påståendet att hållbar utveckling aldrig kan förenas med liberal demokrati. Han drar istället slutsatsen att rent logiskt kan hållbar utveckling endast anses helt oförenlig med den form av liberal demokrati som vilar på klassisk liberalism. En stark socialliberal demokrati skulle däremot mycket väl kunna inrymma en hållbar utveckling inom ramen för sina grundläggande värden och principer.

Det betyder inte att en hållbar utveckling faktiskt kommer att genomföras i de liberala demokratiernas regi. Utöver en politisk vilja bland medborgare och politiker, förutsätts att en rad samhällsinstitutioner förändras och att nya inrättas. Huruvida detta kan bli verklighet är emellertid en praktisk-politisk fråga vars öde bara framtiden kan utvisa.

Avhandlingens titel: Justice, Liberty and Bread – For All? On the Compatibility Between Sustainable Development and Liberal Democracy.
Avhandlingsförfattare: Sverker C. Jagers, tel. 031-774 24 84 (bost.), 031-773 12 30 (arb.)
e-post: sverker.carlsson@pol.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Dr John Barry, Queen´s University
Tid och plats för disputation: Fredagen den 31 januari 2003, kl. 13.15, sal 10, Göteborgs
universitet, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera