Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2002

Rytmens estetik

Lena Hopsch, skulptör och forskarstuderande vid Arkitektur på Chalmers, söker i sin licentiatuppsats, Rytmens estetik, efter sätt att analysera rytm inom arkitekturen har hon arbetat med bland annat en lindansare och en koreograf.

Rytm som betydelsefull faktor inom musik och diktning är relativt väl
vetenskapligt dokumenterad. Inom skulptur och arkitektur däremot är rytm
ett tämligen outforskat område, kanske beroende på ämnets komplexa
karaktär, och inom den visuella konsten får man kunskap om rytmens
betydelse främst genom att studera enskilda konstnärer och arkitekter.

Mot den bakgrunden växte avhandlingsarbetet, Rytmens estetik, fram, en
undersökning av den visuellt och kroppsligt upplevda rytmen. Att kunna
gestalta, men också att på ett klart och tydligt sätt kunna tala om
gestaltandet är viktiga komponenter i en konstnärlig teoribildning. De
ligger till grund för utvecklandet av det egna konstnärliga språket.

Ett syfte med undersökningen har varit att studera designprocessen där
vägen fram till formen snarare än formen själv varit det centrala. I
uppsatsen studeras grundläggande rytmbegrepp såsom betoning, pausering, kontrast och upprepning. Dessa begrepp, som har sin grund i antikens poetik och retorik, har visat sig vara goda redskap också när det gäller att tala om och att analysera rytm inom arkitektur och skulptur. De är tydliga och effektiva och Lena Hopsch har i sin undersökning åskådliggjort vart och ett av dem enskilt för att visa deras särart men också påvisat hur de samverkar i ett flöde och sålunda åstadkommer rytm.

I det laborativa arbete som Lena Hopsch, i egenskap av skulptör, har
utfört tillsammans med en lindansare och en koreograf har steget, fotens
kontakt med golvet och kroppens rörelse i rummet varit en viktig
utgångspunkt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lena Hopsch, tel 031-772 23 61,
hopsch@arch.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera