Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2002

14,5 miljoner till forskning om nya material för separation av proteiner

Knut Irgum, professor vid Umeå universitet, har fått ett anslag på 14,5 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Pengarna kommer att användas till att utveckla bättre principer för att separera proteiner och till att undersöka varför proteiner förlorar sin form.

Konkurrensen om anslagen har varit hård, i mars kom det in 84 ansökningar till SSF. Av dessa har nu sju projekt fått dela på totalt 94 miljoner kronor. Syftet med projektet, där Knut Irgum är huvudsökande, är att tillföra nya, grundläggande kunskaper om hur proteiners struktur påverkas i närheten av polymera ytor. Resultaten kommer också att vara användbara för att tillverka bättre material när olika proteiner ska separeras från varandra. För att kunna bota allvarliga tillstånd som Alzheimers, Parkinson och Creutzfeldt-Jakobs sjukdomar, är det viktigt att förstå mekanismerna som påverkar proteiners struktur. Dessa sjukdomar uppstår nämligen när proteiner förlorar sin form och smälter samman till stora aggregat.

Den vanligaste tekniken för att separera olika proteiner från varandra kallas kromatografi och bygger på att proteiner binder olika starkt till ytor, beroende på bland annat proteinets sammansättning och struktur. Processen går till så att en proteinblandning som ska separeras pumpas genom en kolonn som packats med ett separationsmaterial. Materialets porstorlek och ytkemi avgör hur starkt olika proteiner binder till dess yta. Man använder olika separationsmaterial för att styra vilka proteiner som binds till ytan och för att kontrollera bindningens styrka. Om kraften i inbindningen mellan ytan och proteinet är för stark eller varar för lång tid, förlorar proteinerna lätt sin struktur, vilket är de fenomen som detta projekt ska belysa. För att studera detta kommer forskarna att tillverka separationsmaterial med väldefinierad porositet och noga kontrollerade ytfunktioner. Proteinerna tillåts därefter komma i kontakt med dess yta i närvaro av “tungt vatten”. De tunga väteisotoperna byts då ut i de delar av proteinet som exponerats mot vattenlösningen. Påföljande mätningar med avancerad masspektrometri används för att bestämma vilka delar av proteinet som växelverkat med ytan, varit exponerade mot vattenmiljön, respektive varit skyddade inuti proteinets kärna. Resultaten är av betydelse för ett område som brukar kallas proteomik, vilket innebär att man studerar när, var och hur proteiner är aktiva i människokroppens olika organ och vävnader.

Medsökande till projektet är Mikael Oliveberg, professor i biokemi vid Umeå universitet, och Karin Markides, professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Anslaget är fördelat över en femårsperiod och den största delen kommer att användas vid Umeå universitet.
– Ett sådant här anslag gör att man går från en normaltillvaro till en möjlighet att verkligen kunna koncentrera sig på sin forskning, och jag är övertygad om att det kommer att leda till bättre resultat, säger Knut Irgum.
SSF främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass som på sikt bedöms komma till nytta för Sverige. Eftersom Knut Irgum är delägare i företaget SeQuant AB har han även kunnat visa på att det går att kommersialisera forskningen, företaget har för närvarande 17 patent och ansökningar för separationsmaterial.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Knut Irgum, professor i analytisk kemi
Telefon: 090-786 59 97
E-post: kim@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera