Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2002

Om engelska adjektiv

Pressmeddelande om doktorsavhandling

Arne Gleby tar i sin avhandling upp engelska adjektiv som bildats av verb med hjälp av ett suffix. Två typer av suffix har behandlats: icke-participiella, t.ex. -able, -ant, -ent, och participiella, dvs. -ed och -ing. Avsikten med undersökningen är att finna svar på sådana frågor som “Hur användes dessa adjektiv?”, “Är det någon skillnad mellan de icke-participiella och de participiella vad det gäller t.ex. funktion (attributiv eller predikativ), modifiering (bestämning), etymologi?”, “Är det någon skillnad mellan -ed och -ing-adjektiv i dessa avseenden?”

För att kunna identifiera de adjektiv som skulle ingå i undersökningen konstruerade Arne Gleby ett diagnostiskt instrument med vars hjälp -ed och -ing-adjektiven kunde skiljas från de verbformer som har liknande suffix. Han har undersökt en corpus bestående av cirka en miljon ord och resultaten visar, inte oväntat, att det är flera faktorer som tycks styra valet och användningen av ett adjektiv. Skillnaden mellan de icke-participiella (t.ex. -able-adjektiv) och de participiella (-ed och -ing-adjektiv) är relativt små med ett viktigt undantag: -ing-adjektiven. Dessa avviker markant från de övriga.

Prefixet un- har ägnats stort utrymme och visar sig ha betydande inflytande på användningen av både de deverbativa, framför allt på -ing-formerna, och de icke-deverbativa adjektiven. Vad det gäller -ing-formerna visar en jämförelse mellan användningen av un- + -ing-adjektiv och -ing-adjektiv utan prefixet un- att de senare ofta, felaktigt, klassificerats som verbform. Jämförelser mellan “informative” prosa och “imaginative” prosa visar att både semantiska och pragmatiska överväganden styr valet och användningen av ett adjektiv. I avhandlingen ingår även en jämförelse mellan deverbativa och övriga adjektiv och det visar sig att de senare föredrar attributiv position framför predikativ.

Slutligen visar avhandlingen att det är möjligt att, med hjälp av det diagnostiska instrumentet, fastställa en gräns mellan de två kategorierna adjektiv och verb och att gradera adjektiven: vissa adjektiv är mer “adjektiviska” än andra.

Avhandlingens titel: English Deverbal Adjectives. Their identification and use in a corpus of modern written English.
Disputationen äger rum lördagen den 7december 2002 kl. 10.15
Opponent: Professor Gunnel Melchers
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Arne Gleby, tel. 0522-344 18, e-post: arne@gleby.com

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
Internet: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera