Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2002

Synen på jämställdhet – en maktfråga

Alla är för jämställdhet, men vad betyder det egentligen? Genom att intervjua kvinnor aktiva i lokala kvinnogrupper samt ledande kommunpolitiker i tre kommuner har Malin Rönnblom studerat hur kvinnors handlingsutrymme, och maktrelationer mellan kvinnor och män, kan relateras till föreställningar om kön och jämställdhet.

Ett av huvudresultaten är jämställdhet i stor utsträckning betyder olika saker för aktivister och politiker och att en central del i deras synsätt är vad man anser att kön “betyder”. Politikerna ser i större utsträckning kön som något “fast” eller biologiskt medan aktivisterna är mer upptagna med den olikhet i villkor som finns mellan kvinnor och män i samhället.

Dessa olika uppfattningar om kön, om kvinnors och om mäns platser i samhället, kan till en del förklara varför kvinnors organisering ofta möter motstånd när de försöker föra fram sina intressen i relation till politiker och tjänstemän på lokal nivå. Ju större glapp mellan aktivisters och politikers uppfattningar, desto mer motstånd mot kvinnors separata organisering.

De kommuner där kvinnogrupperna är verksamma – Berg, Kiruna och Robertsfors – präglas alla i olika utsträckning av problem kopplade till Norrlands glesbygd och inland, exempelvis utflyttning. De exempel på kvinnors organisering som studeras i avhandlingen visar alla på hur kvinnor i glesbygd eller periferi har slutit sig samman i syfte att göra samhället bättre att leva i, för kvinnor men även för män. Organiseringen tar sin utgångspunkt i den lokala miljön, och i avhandlingen konstateras att dessa kvinnor framför allt organiserar sig av nödvändighet. Om man ska ha möjlighet att bo kvar i bygden gäller det att ta problemen i egna händer. Få av dessa kvinnor betraktar den etablerade politiken som en möjlig väg för förändring. För dem är “vanlig politik” fortfarande männens sfär där kvinnor har svårt att få tillträde på sina egna villkor.

Fredagen den 15 november försvarar Malin Rönnblom, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Norra Beteendevetarhusets hörsal.
Fakultetsopponent är professor Birte Siim, Aalborgs Universitet, Danmark

Kontaktinformation
Malin Rönnblom
Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet
Tel: 090 – 786 96 74
E-post: malin.ronnblom@cws.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera