Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2002

Helhetssyn en förutsättning för kunskapssystem med IT-stöd

Arbetet med att utveckla datorstöd i avancerade tekniska kunskapssystem bör aldrig ske isolerat med enbart tekniska hänsynstaganden i fokus. Även “mjukare” aspekter som t.ex. social kontext och medarbetarnas förmåga att använda sig av IT som hjälpmedel på en arbetsplats måste vägas in för att kunskapssystem ska bli framgångsrika. Det har Ulrika Lundh Snis, universitetsadjunkt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, kommit fram till i en nyligen framlagd avhandling.

Kunskap är ett av de viktigaste konkurrensmedlen i många organisationer. Problemet är att organisationens samlade kunskap är utspridd. Det finns således ett stort behov av att finna strukturer och stöd för att dela och integrera kunskapen – företrädesvis med någon form av datorstöd.

Kunskapskodifiering
Ulrika Lundh Snis har koncentrerat sitt arbete på att studera själva kodifieringen av kunskap. Arbetet har fokuserats på hur IT-stöd ska utformas för kunskapsprocesser inom företag och organisationer. Ju längre Ulrika Lundh Snis kom i sitt arbete, desto tydligare blev det för henne att för mycket fokus i detta utvecklingsarbete läggs på att hitta tekniska lösningar, samtidigt som för lite hänsyn tas till den mänskliga kommunikationen på arbetsplatsen.
– Datorstöd ska stötta den mänskliga kommunikationen, inte styra den. Kunskapsutveckling kan inte ses skild från mänskliga relationer. Det intressanta är ju vad teknik kan användas till och hur människor påverkas av den, säger Ulrika Lundh Snis och fortsätter:
– Förutsättningarna för att etablera en medveten vilja till kunskapsdelning och samarbete måste skapas i samband med att nytt datorstöd designas. Dessa sociala aspekter får inte utelämnas till tekniken i sig, utan bör samverka med engagemang och insatser från medarbetarna i organisationen. Min erfarenhet är att det måste finnas ett “bottom-up-perspektiv”.

Ungt forskningsområde
Ulrika Lundh Snis tycker sig på senare tid dock ha märkt en breddning i diskussionerna om processen att kodifiera kunskap. Allt oftare tas nu både tekniska och sociala hänsyn. Informationsteknologi är ju, påpekar hon, ett ungt forskningsområde.

Fotnot
Ulrika Lundh Snis avhandling: “Codifying Knowledge” lades fram den 11 oktober vid Institutionen för Informatik, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Ulrika Lundh Snis tel 0522- 65 60 38 , e-post ulrika.snis@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera