Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2002

Första större uppföljningen av ungdomar som vårdats inom SiS

SiS har beslutat att dela ut närmare fem miljoner kronor i nya forskningsanslag inför verksamhetsåret 2003. Professor Jerzy Sarnecki vid Stockholms universitet får 750 000 kronor för att genomföra den första större nationella uppföljningen av ungdomar som vårdats vid SiS särskilda ungdomshem.

– Det är glädjande att den större uppföljning som saknats nu kommer att genomföras, säger SiS generaldirektör Sture Korpi. Genom intervjuer med ungdomar som skrivs in vid SiS har vi under åren samlat in uppgifter om ungdomarnas problembild. Denna gedigna information kommer nu för första gången att användas i sin helhet tillsammans med andra typer av uppföljningsstudier.

Intervjuer och registerstudier bas i uppföljning
I forskningsprojektet ska 2 500 ungdomar som varit inskrivna inom SiS åren 1997-2001 följas upp. Det handlar om samtliga ungdomar som intervjuats och lämnat uppgifter till SiS egen forskningsdatabas, ADAD. I det treåriga forskningsprojektet kommer man att studera ungdomarnas problembild när de skrevs in vid institutionen och sedan jämföra den med hur deras situation utvecklats efter att vården inom SiS avslutats. Analysen kommer att baseras på uppgifter från ADAD-databasen, som bygger på intervjuer med de inskriva ungdomarna, samt på uppgifter i olika register.

Uppföljning och utvärdering av behandling prioriterat
SiS har i en beslutsomgång beviljat sammanlagt 4 705 000 kronor fördelat på åtta forskningsprojekt. Huvudparten av dessa gäller uppföljning av vården alternativt utvärdering av nya behandlingsmodeller.

– Under de senaste åren har vi satsat på att höja kvaliteten inom behandlingen genom utvecklingsprojekt och utbildning av personal, säger SiS generaldirektör Sture Korpi. Nu är tiden mogen för att följa upp resultat av vården och också prova nya metoder som visat sig framgångsrika i internationell forskning.

Kontrollerade studier av behandlingsresultat
För att kunna utvärdera effekten av en behandlingsmodell krävs kontrollerade studier. Tre sådana har beviljats medel.

Intensiv fosterhemsplacering
Kjell Hansson vid Socialhögskolan i Lund får 400 000 kronor för att studera behandlingsresultat av så kallad intensiv fosterhemsplacering. Behandlingsmodellen innebär att en kort institutionsvistelse följs av en fosterhemsplacering, där den unge liksom den biologiska familjen och fosterhemsfamiljen får intensiva stödinsatser. Ungdomar som fått behandling enligt den nya modellen ska följas upp och jämföras med sådana som fått traditionella vårdinsatser, exempelvis vård på privata hvb-hem.

Kognitiv beteendeterapi för ungdomsbrottslingar
Martin Lardén, doktorand vid Karolinska institutet och psykolog vid SiS-hemmet Sundbo ungdomshem, får 550 000 kronor för att utvärdera ett kognitivt-beteendeterapeutiskt program för grova ungdomsbrottslingar. Modellen har i en pilotstudie gett lovande resultat och lett till att antalet rymningar från institutionen minskat drastiskt och till att vårdmiljön förbättrats.

Effekten av eftervård för missbrukare
Mats Berglund, professor vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö, får 650 000 kronor till ett projekt om eftervård för missbrukare som tvångsomhändertagits. Syftet med forskningsprojektet är att se hur det går för de missbrukare som fått intensiva eftervårdsinsatser efter tvångsvården i jämförelse med dem som inte erbjudits någon specialhjälp efter institutionsvistelsen. Bakgrunden är att tidigare forskning visat att eftervården ofta brister, vilket gör att också tvångsvården på institution får sämre effekt.
Förteckning över forskningsprojekt som beviljats medel

Kontinuitet som förändringsagens i socialt arbete med tvångsomhändertagna ungdomar på institution – en studie med fokus på relationen som transformatör
Doktorand Jürgen Degner, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet
440 000 kronor

Svåra problem i öppen vård – en jämförelse mellan institutionsvård och intensiv fosterhemsplacering
Docent Kjell Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet
400 000 kronor

Effektiv eftervård i SiS södra region (ESS-projektet). En randomiserad studie av case-manager-styrd eftervård av LVM-klienter
Professor Mats Berglund, Universitetssjukhuset MAS, Lunds universitet
650 000 kronor

Unga förövare i Sverige, dels en psykologisk personlighetsbeskrivning, dels en prospektiv kartläggning av övergången från tonåren till ung vuxen
Fil dr Inga Tidefors Andersson, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Uppföljning av ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem åren 1997-2001
Professor Jerzy Sarnecki, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
750 000 kronor

Utvärdering av ett kognitivt-beteendeterapeutiskt program för särskilda ungdomshem
Doktorand Martin Lardén, Karolinska institutet
550 000 kronor

Två till treårsuppföljning av LVU- och LVM-vårdade kvinnor från Lunden
Docent Mats Fridell, Psykologiska institutionen, Lunds universitet
800 000 kronor

Av sig själv förstå – Missbruk, behandling, prevention – en studie av intrakulturell strategi exemplet zigenare
Docent Göran Johansson, Sköndalsinstitutet
565 000 kronor

Beslutet avser SiS beslutsram för verksamhetsåret 2003.

Kontaktinformation
Ytterligare kommentarer: Generaldirektör Sture Korpi, tel 08-453 40 01, 070-533 13 75.
Presskontakt: Pressekreterare Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera