Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2002

En studie av glyfosat i bekämpningsmedel

Julia Sheals har studerat glyfosat som är den aktiva ingrediensen i bekämpningsmedel som “Roundup”, där dess funktion är att hämma en biokemisk syntesväg i växtcellerna.

Överskott av glyfosat ska i princip snabbt brytas ned av markens mikroorganismer och bilda ofarliga slutprodukter. Glyfosat kan även binda till både mineralytor och metalljoner, vilket i sin tur kan påverka nedbrytningen. Det är därmed viktigt att förstå de kemiska processer i mark och vatten som råder över immobilisering och nedbrytning av glyfosat i miljön.

I denna avhandling behandlas glyfosatmolekylens kemi i vattenlösning och vid gränsytor mellan vattenlösning och mineralytor. I vattenlösning reagerar glyfosat både med protoner och metalljoner varför pH och metalljoninnehåll påverkar i vilken form glyfosat föreligger. I avhandlingen beskrivs dessa pH-beroende former samt vilka föreningar (komplex) som bildas då glyfosat reagerar med tungmetallerna koppar och kadmium. Glyfosat har också hög affinitet för vissa mineralytor, och en stor del av avhandlingen ägnas åt glyfosatadsorption till vanligt förekommande aluminium- och järnoxider. På dessa ytor kan relativt stora mängder glyfosat ackumuleras genom bildning av så kallade ytkomplex, och ytkomplexen har karakteriserats på molekylär nivå. Dessutom presenteras resultat som visar hur dessa komplex reagerar i närvaro av en tungmetall såsom koppar. Den sammanlagda informationen från de arbeten som diskuteras i avhandlingen ger en ökad, grundläggande förståelse om möjliga kemiska förlopp då glyfosat introduceras i naturliga mark- och vattenmiljöer.

Fredagen den 8 november försvarar Julia Sheals, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Molecular Characterisation of Glyphosate Complexes in Aqueous Solution and at the Solution-Mineral Interface. Svensk titel: Molekylär karakterisering av glyfosatkomplex i vattenlösning och vid gränsytan mellan vattenlösning och mineralytor.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, hörsal KBA39. Fakultetsopponent är Prof. David J. Vaughan, Department of Earth Sciences, University of Manchester, England.

Kontaktinformation
Julia Sheals finns vid Kemiska institutionen, oorganisk kemi,
Tel. 090-786 6846
E-post: Julia.Sheals@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera