Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2002

Om konsten att främja hälsa

Doktorsavhandling i sociologi av Peter Korp

Begrepp som hälsofrämjande och hälsopromotion har under senare år kommit att få en allt mer betydelsefull roll för synen på och arbetet med hälsa i samhället, såväl i Sverige som internationellt. De tankar och idéer som ligger bakom dessa begrepp är i sig inte nya, men de har under främst 80-talet strålat samman i ett specifikt “hälsokoncept” – hälsofrämjande arbete, eller hälsopromotion. Denna avhandling är en studie av institutionaliseringen av hälsopromotion som diskurs och praktik.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två centrala frågor: 1) Hur ser den inomdisciplinära hälsopromotiva debatten ut? och 2) Hur framträder hälsopromotion som kunskaps- och verksamhetsområde när det konkretiseras i specifika yrkesverksamheter?

Den första frågan besvaras med hjälp av en diskursanalys av centrala texter inom området. Denna analys har ett speciellt fokus på frågan om hälsopromotion som en kraft “underifrån” eller som ett försök att styra och kontrollera “ovanifrån”. Det finns en ambivalens i den hälsopromotiva debatten mellan ett radikalt ifrågasättande av den dominerande “skol-medicinen” och det rådande samhället å ena sidan och en strävan efter reformer inom rådande ordning å den andra. Denna ambivalens speglar också olika definitioner av vad hälsa är och olika uppfattningar om vad som bör vara de primära målen för det hälsofrämjande arbetet.

Den andra frågan besvaras med hjälp av en enkät- och en intervjustudie omfattande samtliga studenter som utexaminerats till och med våren 1998 från det utbildningsprogram som idag bär namnet “Programmet i hälso-promotion” vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Denna studie omfattade 118 tidigare studenter och var inriktad på att dels utvärdera utbildningens utfall, men främst på att ge konkreta exempel på former av, villkor för och innehåll i hälsopromotivt arbete.

Resultaten från dessa studier synliggör att det idag växer fram en ny expertgrupp med uppdrag att arbeta med hälsofrågor ur ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv. Den bild av denna hälsopromotionsexpert som framträder i avhandlingen är en bild av en organisatör med en bred generell kompetens och en förmåga att tänka “hälsostrategiskt”, som har en svag yrkesidentitet och en oklar professionell status, men som har stor professionell autonomi.

Som helhet synliggör avhandlingen en ambivalens, både inom den hälsopromotiva debatten och hos de hälsopromotionsexperter som ingår i studien, angående vad hälsopromotion är och vad ett hälsopromotivt arbete bör gå ut på. Det hälsopromotiva perspektivets förespråkare talar om en “ny syn på hälsa”, men den vaghet och brist på övergripande teoretisk reflektion som präglar området gör det svårt att entydigt avgöra vad i detta “nya” består.

Avhandlingens titel: Hälsopromotion. En sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering
Avhandlingsförfattare: Peter Korp, tel. 0521-613 07(bost.), 0521-26 42 74 (arb.)
e-post: Peter.Korp@htu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Eva Palmblad, Jönköping
Tid och plats för disputation: Fredagen den 8 november 2002, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera