Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2002

Förslag från Vetenskapsrådet: Satsning på MAX-lab i Lund och Onsalaobservatoriet vid Chalmers

I korthet innebär förslaget att Vetenskapsrådet anser att tillgängliga resurser ska koncentreras till MAX-laboratoriet vid Lunds universitet (MAX) och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg (OSO), samt att nuvarande stöd till Manne Siegbahnlaboratoriet vid Stockholms universitet (MSL) och The Svedberglaboratoriet vid Uppsala universitet (TSL) bör avvecklas. Förslaget för de fyra nationella forskningsanläggningarnas framtid kommer från Vetenskapsrådets styrelse och Ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap. Det bygger på en nyligen gjord utvärdering.

Vetenskapsrådet inleder nu samråd med berörda parter inför övergången till en ny situation. I samband med detta undersöks möjligheter till framtida program inom anläggningarnas verksamhetsområden; acceleratorfysik och astronomi. Senast den 1 november ska Vetenskapsrådet lämna sina rekommendationer till regeringen.

Nytt system för nationella anläggningar
Vetenskapsrådet kommer därtill att föreslå regeringen att systemet med nationella anläggningar inrättade av riksdagen avskaffas. I Vetenskapsrådet uppdrag ingår att göra övergripande prioriteringar. Ansvaret för nationella resurser av denna typ bör därför tas av Vetenskapsrådet.

Bakgrund
De fyra nationella forskningsanläggningarna är inrättade av riksdagen och har i dag finansiering från Vetenskapsrådet. En utvärdering med internationella experter har gjorts för att få underlag till beslut om anläggningarnas framtida stöd. Tre av anläggningarna – MAX, MSL och TSL – är acceleratorbaserade och den fjärde – OSO – har sin huvudverksamhet inom radioastronomi.

Mer information
Hela utvärderingen finns att ladda ned som pdf-fil på www.vr.seww.vr.se . Klicka på “Naturvetenskap och teknikvetenskap”, gå sedan in på länken “2002-09-24 Nationella anläggningar…” och under rubriken längs ned “Relaterade dokument” finns själva utvärderingen.
Utvärderingen förväntas komma i tryck senare under hösten.
Styrelsens och ämnesrådets respektive beslut kommer att finnas tillgängligt på hemsidan torsdag den 3 oktober.

Kontaktinformation
Ytterligare kommentarer/information
Kåre Bremer, huvudsekreterare ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap
0733-669 169 / Kare.Bremer@vr.se

Lars Börjesson, bitr huvudsekreterare ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap
0707-535 307 / 08-546 44 109 / 031-16 11 90 / Lars.Borjesson@vr.se

Leif Eriksson, forskningssekreterare
08-546 44 134 (fr om torsdag 3 okt)/ Leif.Eriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera