Tema

Även klassisk musik ger hörselskador

I en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visade sig 74 procent av rock/jazzmusikerna i testgruppen ha hörselskador. Men också bland de klassiska musikerna hade så många som 68 procent skador. En stor andel av musikerna har besvärliga kombinationer av hörselskador.

Det är viktigt att inte enbart mäta hörsel utan också inkludera andra hörselskador när man kartlägger förekomst av hörselskador hos musiker. Övriga skador innebär ofta ett mycket större handikapp än en lätt hörselnedsättning hos denna yrkeskategori som ju är ytterst beroende av en fullgod hörsel.

Vanligt är att man med hörselskada drar likhetstecken med
hörselnedsättning men hörselskada kan också innebära tinnitus (någon form av ljud som upplevs i örat eller i huvudet), hyperakusis (en överkänslighet för ljud), distortion (att ljud låter förvrängda) eller diplakusis (att tonhöjden förändras plötsligt uppåt eller nedåt när volymen ändras antingen till svagare eller starkare).

Hörseltester påvisade god hörsel för både klassiska- och
rock/jazzmusiker men i materialet finns enskilda musiker med kraftigt nedsatt hörsel, sannolikt beroende på individuell förmåga att tåla starka ljud.

Många som har tinnitus och hyperakusis anger att besvären ökar efter exponering för höga ljudnivåer från musik. Det finns ändå anledning att misstänka att musikers val av yrke innebär mer av en livsstil än bara yrke och att yrket innehåller många positiva komponenter som till del motverkar och dämpar upplevelse av tinnitus, hyperakusis och andra hörselskador.

Audionom Kim Kähäri, tel 031- 50 16 17, fax 031-50 16 10
e-post kim.kahari@niwl.se adress Arbetslivsinstitutet Väst, Box 8850, 402 72 Göteborg

Handledar: professor Claes Möller, tel 031- 342 16 05
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar Avhandlingens titel: The Influence of Music on Hearing. A Study in Classical and Rock/Jazz Musicians
Avhandlingen är försvarad.

Kim Kähäri kommer att delta i Hälsans dag, lördagen den 12 oktober i Wallenbergsalen, Medicinaregatan 20. Där hon håller en föreläsning med anledning av resultatet av sin avhandling.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Även klassisk musik ger hörselskador

 lästid ~ 1 min