Tema

Första vårdprofessorn forskar om patienternas delaktighet

Margareta Ehnfors är Örebro universitets första professor i vårdvetenskap. Professuren har inriktning mot omvårdnadsinformatik. Det betyder att fokus ligger på patientens medverkan och upplevelser samtidigt som Ehnfors studerar hur och inom vilka områden IT kan användas i direkt vårdarbete, till exempel i en elektronisk patientjournal med en sammanhållen information som utgår från patienten.

Ett centralt tema i Margareta Ehnfors pågående forskning handlar om patientens delaktighet, medverkan och upplevelse. Det handlar bland annat om begreppsanalys och begreppsutveckling om vad delaktighet innebär sett ur patientens perspektiv, och vad som händer om man systematiskt inkluderar patientens medverkan och val vid planering av omvårdnad.
– Vi har också ett projekt med fokus på betydelsen av kommunal dagvård för äldre personer med fysiska funktionshinder och deras närstående, säger Margareta Ehnfors.

Ett annat forskningstema har fokus på beslutsstöd. Frågeställningarna där rör vardagliga arbetssituationer i praktisk vård, till exempel vilka stöd för beslut används (om några) vid bedömnings- och prioriteringsprocessen vid akutmottagningar?

Ett tredje tema behandlar informationsöverföring i vårdkedjan. Frågeställningar i den forskningen kan vara vilken information som förs över mellan olika vårdgivare, vilken information är relevant att föra över och vad är möjligt att föra över.

Mycket av Margareta Ehnfors senare forskning har en stark internationell koppling.
– Jag har varit projektledare för studier av ett internationellt arbete med termer och begrepp för omvårdnadens innehåll, ”International Classification for Nursing Practice”. Vi har gjort både teoretiska analyser, jämförelser och empirisk prövning av det internationella arbetet, säger Margareta Ehnfors.

Fotografi på Margareta Ehnfors finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Margareta Ehnfors på telefon 019-30 36 46.

Första vårdprofessorn forskar om patienternas delaktighet

 lästid ~ 1 min