Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juli 2002

Metodik för bättre innemiljö

Luktar det mögel eller drar det vid golvet? Marie Hults avhandling om innemiljöproblem bygger på sådana frågor som ställts till ett antal boende. Hon har utvecklat dels en metodik för att undvika hälsorisker i hus, dels olika verktyg och begrepp som gör det lättare att kunna kommunicera innemiljöfrågor i bygg- och förvaltningsprocessen.

Metodiken för värdering av innemiljö, som tagits fram i avhandlingen, är avsedd att utgöra en del av ett framväxande svenskt miljövärderingssystem, EcoEffect. Där ska en fastighets totala miljö- och hälsopåverkan värderas. Under 1998-1999 utvecklades och testades metodiken för värdering av befintliga byggnader i tre grupper av flerbostadshus i Stockholms förorter. Under 2000 – 2001 utvecklades och testades metodiken för värdering av innemiljökvaliteter i planeringsskedet i tre bostadsprojekt till Bo01-mässan i Malmö. Metodiken är således mest utvecklad för flerbostadshus, men kan med små ändringar tillämpas även för andra typer av byggnader.

Brukarenkät

Vid värdering av befintliga byggnader är en standardiserad brukarenkät om innemiljö och hälsa det huvudsakliga indataverktyget. Tekniska mätningar använts för att bedöma de hälsorisker som människan inte kan uppleva direkt, exempelvis lungcancer på grund av radon i rumsluft.

Kriterier utgörs i programskedet av innemiljöparametrar, i projekteringsskedet av innemiljöprestanda för byggvaror, byggdelar, installationer och produktionsresultat.

För befintliga byggnader utgörs kriterierna av besvärsfrekvenser, som rapporteras via enkäten, samt ett antal innemiljöparametrar, vars värden inhämtas med fysikalisk mätning. Enkäten är en för värderingen specifikt utvecklad version av den så kallade Stockholmsenkäten. Den innehåller både hälsofrågor, frågor där brukarna ombeds ge övergripande utlåtanden om sina miljöupplevelser , samt mer detaljerade frågor om
miljöupplevelser.

Värdering av hälsoproblem och innemiljöfaktorer

Resultatet av en värdering redovisas utifrån två olika synvinklar. Den ena ska genom ett så kallat belastningsvärde spegla den bedömda risken för att byggnaden ska orsaka hälsoproblem. Den andra anger ett belastningsvärde för innemiljöfaktorerna luftkvalitet, termiskt klimat, ljud- och ljusförhållanden, elmiljö, dricksvattenkvalitet och ytskiktskvalitet.

Tio huvudgrupper av hälsoproblem har valts ut som de mest
byggnadsrelaterade:

* komfortproblem
* förvärrade ledbesvär på grund av kyla/drag
* sömnsvårigheter på grund av buller
* ögon-/synproblem på grund av dålig belysning
* SBS (sjukahussyndromet)
* allergi
* cancer
* smitta/infektion
* specifik miljökänslighet
* övriga mer ovanliga hälsoproblem som exempelvis förgiftning.

Innemiljöproblem som länkar

De detaljerade miljöupplevelserna har getts en central roll i metodiken i form av standardiserade innemiljöproblem, till exempel “För kallt på vintern”, “Luktar mögel”, även när kriterierna för värdering av planerade byggnader har formulerats och strukturerats. De används som den gemensamma “byggstenen” som ger en sammanhängande metodik för värderingen i de olika skedena och därmed en möjlighet till erfarenhetsåterföring mellan brukarupplevelser och planeringsmål.

Värderingsmetodiken kan bland annat användas för att innemiljömärka fastigheter.

Säkring av innemiljökvaliteter i planerade byggnader utvecklas genom användning av några av de centrala verktygen för värdering av planerade byggnader. Dels ett programverktyg, där byggherren kan välja mål för innemiljö efter fyra olika ambitionsnivåer och ett projekteringsverktyg, riktat till projektörer, där prestanda för byggdelar och produkter på motsvarande sätt indelats i fyra ambitionsnivåer.

Avhandlingen “Värdering och säkring av innemiljökvaliteter i byggnader” försvaras den 12 juni kl 13.00 i sal VA, Sven Hultins gata 6, Chalmers, Göteborg.

Marie Hult, som är arkitekt, har utfört arbetet som industridoktorand vid Institutionen för installationsteknik på Chalmers. Hon arbetar för närvarande på White arkitekter, enheten White Miljö, i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Marie Hult, White arkitekter AB, Stockholm,
tel: 08-402 25 36, 070-660 9551
e-post: marie.hult@white.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera